Człowiek aktywny jest zdrowszy i pełen życia. Jak utrzymać aktywność seniorów, a tych  samotnych i niesamodzielnych otoczyć wszechstronną opieką, rozmawiano na konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych  w Białymstoku.

Dyskusja o sytuacji seniorów oraz formach i metodach ich wsparcia to podstawowy temat konferencji, która odbyła się 22 października 2019 roku w białostockich Spodkach. Było to także spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez białostocki OWOP „Seniorzy a społeczności lokalne”. To projekt dotowany z funduszy Wieloletniego Programu Aktywizacji  Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Wzięło w nim udział dziesięć środowisk senioralnych, po dwie osoby z każdego środowiska. Celem programu było pobudzenie aktywności seniorów oraz wskazanie, jak wykorzystać narzędzia do kontynuowania działań. Każde środowisko otrzymało 2000 zł, które mogło zagospodarować według własnych pomysłów zgodnie z regulaminem. Prowadzące podsumowanie projektu Anna Sędziak i Sylwia Borowczyk  z OWOP stwierdziły, że realizacja tego projektu to głównie warsztaty, wyjazdy i wymiana doświadczeń, mające na celu aktywizację i integrację seniorów.

Bardzo dużą rolę w społecznościach lokalnych odgrywają Koła Gospodyń Wiejskich. Wchodząca w życie 29 listopada 2018 roku ustawa o Kołach daje im możliwość uzyskania osobowości prawnej, prowadzenia działalności zarobkowej i pozyskiwania dotacji. O tym, jakie działania umożliwiła ustawa, mówiła Grażyna Kamionowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach. Determinacja w działaniu, integracji i współpracy to drogowskaz dla  Kół Gospodyń Wiejskich.

Ważną rolę Rad Seniorów w społeczności lokalnej wskazała Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, koordynatorka projektu „Rady Seniorów w działaniu”. Rady to ciało dialogu społecznego, to konsultacje w gminach w sprawach dotyczących seniorów. Rady Seniorów wnoszą wiedzę o potrzebach seniorów, analizują ich problemy. Przykładem dobrych praktyk jest Suwalska Rada Seniorów, która powstała jako pierwsza w województwie podlaskim.

W czasie spotkania miała miejsce debata panelowa „Diagnozy sytuacji seniorów, systemowe formy i metody wsparcia i ich efektywność w doświadczeniach Miasta Białegostoku i Powiatu Białostockiego”. Wzięli w niej  udział Elżbieta Turczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Barbara Kacperczyk – kierownik Departamentu Spraw Społecznych UM w Białymstoku, Jolanta Wołągiewicz – przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Andrzej Klimczuk – ekspert w dziedzinie polityki społecznej i Karolina Poczykowska z OWOP,  jako prowadząca dyskusję.

 Liczba seniorów w Polsce z roku na rok systematycznie wzrasta. W związku z tym procesem polityka senioralna stanowi dla rządzących nie lada wyzwanie. Uczestnicy dyskusji jednomyślnie stwierdzili, że trzeba walczyć ze stereotypem  myślenia o ludziach starych i o starości jako o problemie i obciążeniu dla społeczeństwa. Nie są one problemem a wyzwaniem dla rządzących i realizujących politykę senioralną. Od lat wraca  jak bumerang temat oddziałów geriatrycznych w polskich szpitalach (w Podlaskiem mamy tylko 17 tak zwanych łóżek geriatrycznych). Trzeba docierać do ludzi starych, samotnych, niesamodzielnych z informacją i usługami socjalno-rehabilitacyjnymi, bardzo potrzebnymi tej grupie seniorów.

Starość wygląda inaczej na obszarach wiejskich, gdzie osoby w podeszłym wieku często funkcjonują w rodzinach wielopokoleniowych i otoczone są opieką rodziny. Inaczej wygląda sytuacja osób niesamodzielnych i samotnych, które zdane są na pomoc instytucjonalną. I tu potrzebne są działania powiatu, aby najstarszych seniorów, zamieszkujących obszary wiejskie, otoczyć wszechstronną opieką. Mówiono o potrzebie tworzenia Centrów Opiekuńczo-Socjalnych, większej dostępności do turnusów rehabilitacyjnych i opieki tak zwanej wytchnieniowej dla opiekunów seniorów niesamodzielnych.

Urzędnicy białostockiego magistratu przygotowują dokument, w którym znajdzie się diagnoza potrzeb seniorów naszego miasta. Określą one kierunki polityki senioralnej w Białymstoku. Obecnie z działań białostockiego magistratu dedykowanych seniorom można wymienić usługi „Złotej Rączki”, Białostocką Kartę Aktywnego Seniora czy „pudełko życia”.

W drugiej części konferencji uczestniczący w spotkaniu seniorzy dyskutowali w pięciu grupach tematycznych, jak ma się aktywne starzenie do czynników ekonomicznych, terytorialności, wsparcia samorządów, zdrowia i płci. Wnioski spisane przez poszczególne grupy zostały zaprezentowane ogółowi uczestników spotkania. Pokazały, jaką siłą w lokalnych społecznościach są seniorzy. Pokazały też, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie polityki senioralnej.

Podsumowując konferencję Ewa Jasińska z OWOP jeszcze raz podkreśliła, że seniorzy to siła i potencjał społeczności lokalnych. Ważne jest, aby w swoich działaniach kierowanych do osób 60+ otrzymali wsparcie samorządów lokalnych.

(foto ze strony internetowej OWOP)

 

                                                                                   Krystyna  Cylwik

                                                    Podlaska  Redakcja Seniora Białystok