7 grudnia 2021 roku ruszył nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w edycji 2022. Jest to już kolejna edycja wieloletniego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Senior + na lata 2021-2025.

grafika informująca o naborze

 

Program Senior + adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. O pieniądze można starać się w dwóch modułach:

Moduł 1. 
Rządowe wsparcie Domów Senior + i Klubów Senior +.

W ramach tego modułu przeznaczone są środki na utworzenie lub remont obiektów będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego. W tym module samorządy mogą otrzymać do 400 tys. złotych w przypadku Dziennego Domu Senior + oraz 200 tys. złotych w przypadku Klubu Senior +.

Moduł 2. 
Wsparcie dla istniejących już jednostek.

W ramach tego modułu mogą być przyznane środki na dalsze funkcjonowanie istniejących już placówek Dzienny Dom Senior + i Klub Senior +. Wysokość tego dofinansowania może wynieść nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie więcej niż 200 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Klubie Senior +.

Na oba moduły Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w najnowszej edycji przeznaczyło 60 mln złotych. Oferty należy składać do 11 stycznia 2022 roku . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 marca 2022 roku.

W ramach ubiegłorocznego konkursu ofert – edycja 2021, podlaskie samorządy otrzymały kwotę 2 444 tys. złotych. W ramach pierwszego modułu wygrało 8 projektów na kwotę prawie 1 500 tys. złotych. Warty podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy w tym module dotację otrzymał także białostocki samorząd i otrzymał 200 tys. złotych. W module drugim, na kontynuację działań placówek Senior + podlaskie samorządy otrzymały dofinansowanie 19 projektów na kwotę 944 tys. złotych.

Program Senior + jest elementem polityki senioralnej państwa, który tworzy warunki aktywnego starzenia się poprzez wsparcie finansowe jednostek samorządów terytorialnych, aby mogły tworzyć sieć placówek dla seniorów. Aktywizacja ich poprzez formy edukacyjne, rekreacyjne, kulturalne i opiekuńcze – tak można określić ten program.

Ogromna ilość wniosków o dofinansowanie, składanych każdego roku w ramach wieloletniego programu Senior + przez samorządy terytorialne świadczy o potrzebie tworzenia takich placówek dla seniorów.

źródło i grafika: senior.gov.pl

zredagowała: Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok