Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego – to główne założenie Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.

Forum Osób Starszych

Uchwała Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 roku ustanowiła program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Na ten cel rząd przeznaczył 200 milionów zł, po 40 mln na każdy rok funkcjonowania. Został on opracowany na podstawie dokumentu strategicznego pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. 

W ramach programu organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów na kwotę od 25 do 250 tysięcy złotych. Dotacje mogą być przeznaczone w czterech głównych obszarach:

  • aktywność społeczna – to działania mające na celu udział osób starszych w aktywnych formach spędzania wolnego czasu i wspierania niesamodzielnych osób starszych,
  • partycypacja społeczna – to działania, które przyczynią się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska seniorów,
  • włączenie cyfrowe – obejmują działania na zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.
  • przygotowanie do starości poprzez wzmocnienie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększenia bezpieczeństwa seniorów.

Regulamin rządowego programu „Aktywni +” zostanie dostosowany do sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych do realizacji działań. Zwiększają one aktywność seniorów, co pozwoli przeciwdziałać negatywnym skutkom wynikającym z trwającej pandemii.

W ostatnich latach Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizowała dwa programy rządowe wspierające aktywność społeczna osób starszych: program wieloletni “Senior +” na lata 2015-2020, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) skierowany do organizacji pozarządowych.

Podsumowanie obu projektów wskazało na pozytywne efekty realizowanych działań. Pokazało, że potrzebna jest ich kontynuacja. Dlatego też MRPiPS przygotowało nowy program, podobny do zakończonego. Programy ASOS i „Senior +” pokazały, że udział w projektach gwarantował seniorom poczucie sensu i zachęcał do regularnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

Doświadczenia zdobyte podczas ASOS i „Senior +”, jednoznacznie pokazały, że istotny wpływ na budowę trwałej więzi międzypokoleniowych ma też wolontariat. Seniorzy współpracując z różnymi instytucjami, prowadzą aktywny tryb życia, mają więcej energii i lepsze samopoczucie. Zaistnienie seniorów w sferze publicznej wzmocniło ich pozycję w lokalnych społecznościach.

Ważnym elementem trwałej poprawy jakości życia seniorów oraz ich kondycji psychofizycznej jest szeroko rozumiana aktywność społeczna. Gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym, poczucia akceptacji i bycia potrzebnym w społeczności lokalnej. Udział w regularnych zajęciach wspiera rozwój, wzmacnia zdrowie i kondycję seniorów, umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań. Równie istotne jest zaangażowanie seniorów działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań, które wspomagają integrację środowisk senioralnych i grup międzypokoleniowych.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosi niebawem nabór ofert w rządowym programie „Aktywni +”. Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje na działania aktywizujące seniorów.

Źródło: senior.gov.pl
Foto: Krystyna Cylwik i senior.gov.pl

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok