Wielopokoleniowa integracja społeczności lokalnej, innowacyjny pomysł tworzenia Miejsc Aktywności Mieszkańców i modelu Domu Sąsiedzkiego. Ankieta dotycząca zadowolenia białostockich seniorów z oferty kulturalnej. To tematy poruszane na ostatnim posiedzeniu Białostockiej Rady Seniorów.

posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

12 kwietnia 2023 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ulicy Św. Rocha odbyło się kolejne posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów. Było ono na tyle ważne, że oprócz członków rady, wzięli w niej udział zaproszeni goście: dr Maciej Białous – adiunkt Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku i Alicja Sówka – uczennica I LO w Białymstoku, uczestniczka pierwszego programu ,,Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”

Prelegentka zapoznała zebranych z badaniami, które prowadzi pod kierunkiem dr Macieja Białousa. Prowadzone są one na grupie osób 60+, a dotyczą oczekiwań seniorów i ich zaangażowania w wydarzenia kulturalne Białegostoku, a polegają na wypełnieniu ankiety. Dr Maciej Białous zaprezentował wyniki badań ,,Uczestnictwo seniorów i seniorek w wydarzeniach kulturalnych Białegostoku”. Mogą z nich skorzystać nie tylko seniorzy z naszego miasta, ale również białostockie instytucje kultury i białostocki samorząd. Na koniec swego wystąpienia zwrócił się do zebranych o rozpropagowanie wśród seniorów ankiety, dostępnej na stronie kulturawbialymstoku.webankieta.pl.

Druga część posiedzenia BRS to kolejne spotkanie z Białostocką Radą Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicielami administracji białostockiego Ratusza i organizacji pozarządowych: Maria Chomaniuk i Karolina Poczykowska – przedstawicielki organizacji pozarządowych, Urszula Dmochowska – dyrektor Centrum Aktywności Społecznej, Marcin Kruhlej z Federacji Białystok, Agnieszka Otapowicz z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, Katarzyna Jamróz z Rady Miasta Białystok i Anna Małgorzata Pawłowska jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Agnieszka Otapowicz z OWOP-u przedstawiła propozycję, jak stworzyć warunki do oddolnych działań aktywnych mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej. Dla tej aktywności potrzebna jest przestrzeń w postaci klubów wielopokoleniowych, których jest ciągle za mało w Białymstoku. Potrzebni są też animatorzy do koordynowania

aktywności mieszkańców. Takie inicjatywy obywatelskie rozwijają się w innych miastach Polski w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym. Są to Miejsca Aktywności Mieszkańców (MAM) i Domy Sąsiedzkie.

Takim przykładem dobrych praktyk w zakresie MAM może być miasto Chrzanów, gdzie w listopadzie 2020 roku przystąpiono do realizacji tego projektu. Celem powstania MAM jest uruchomienie aktywności  i zagospodarowanie potencjału ludzkiego. Aby ono powstało, potrzebne jest miejsce, przeznaczone na spotkania grup wielopokoleniowych, ludzie, którzy chcą się spotykać oraz animatorzy tych działań. Takie miejsca są udostępniane bezkosztowo mieszkańcom, a spotkania zacieśniają relacje międzypokoleniowe. Źródłem finansowania działania MAM-u są fundusze samorządowe. MAM to rozbudowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców i zwiększenie poczucia sprawczości. Ta forma pracy ze społecznością lokalną nie jest jeszcze w Polsce rozpowszechniona, ale cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Drugą formą integracji lokalnej, jaką przedstawiła Agnieszka Otapowicz, jest model Domu Sąsiedzkiego na przykładzie Gdańska. Według założeń Dom Sąsiedzki to takie miejsce, gdzie mieszkańcy mogą współdziałać na rzecz swojego otoczenia. W tym przypadku, podobnie jak w Chrzanowie, najważniejsze są zasoby ludzkie, to znaczy mieszkańcy ze swoim potencjałem, lokalni liderzy, animatorzy społeczni oraz wolontariusze. Ważnym elementem przy tworzeniu Domu Sąsiedzkiego są także zasoby mieszkaniowe w postaci jednego lub kilku lokali z zapleczem sanitarnym i kuchennym. Tworzenie Domu Sąsiedzkiego jest w Polsce działaniem nowym, ale jak pokazuje przykład Gdańska, bardzo potrzebnym.

Te dwa przykłady aktywizacji i integracji społeczności lokalnej (MAM i Dom Sąsiedzki), przedstawiane są jako dobre praktyki współpracy trzech partnerów: lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych i lokalnego samorządu. 

Po prezentacji przygotowanego materiału wywiązała się dyskusja. Pokazała, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w stolicy województwa. Ciągle za mało jest na osiedlach przestrzeni przeznaczonych na spotkania mieszkańców i na integrację społeczną, a Białystok pozostaje daleko w tyle za dużymi miastami Polski.

Na zakończenie spotkania postanowiono napisać wspólne stanowisko obu rad, dotyczące powstawania miejsc aktywności mieszkańców. BRS wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą i do tego stanowiska dołączy projekt uchwały. Będzie rekomendować władzom Białegostoku program operacyjny, dotyczący aktywności mieszkańców. Członkowie BRS chcą brać czynny udział w konsultacjach ,,Programu rewitalizacji w strategii miasta Białystok”
Następne posiedzenie BRS już w maju.

Zdjęcia: CAS

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok