Białostocka Rada Seniorów (BRS) nie zwalnia tempa pracy. Od chwili jej powołania w grudniu 2021 roku jej członkowie spotykają się co miesiąc. Niebawem, już 9 marca 2022 r. odbędzie się kolejne. Warto jednak przypomnieć, co zadziało się na ostatnim spotkaniu BRS.

Uśmiechnięta kobieta o krótkich blond włosach, rozkładająca ręce, stoi na tle flipcharta

9 lutego 2022 roku członkowie BRS spotkali się w Centrum Aktywności Społecznej. Celem spotkania była dalsza integracja grupy i praca nad zadaniami rady. Przy wsparciu trenerki Agnieszki Otapowicz  pracowano nad sformułowaniem zadań, umożliwiających realizację celów, jakie członkowie rady postawili przed sobą.

Białostocka Rada Seniorów będzie dążyć do tego, aby za trzy lata, kończąc swoją kadencję, była ciałem dialogu społecznego, którego opinia będzie brana pod uwagę przez takie podmioty jak samorząd, instytucje, organizacje samorządowe i samych seniorów.

Za cele i priorytety swego działania BRS postawiła:

Zapewnienie skutecznego orzecznictwa w sprawach seniorów. Oznacza to, że każda sprawa dotycząca seniorów (uchwały, zarządzenia, strategie, programy), trafia wcześniej do Białostockiej Rady Seniorów. Z tą opinią wyraźnie wyartykułowaną ,,dokument został pozytywnie rozpatrzony pozytywnie przez BRS” zapoznawany jest prezydent miasta Urząd Miejski, radni.

Drugi cel, to zwiększenie kompetencji seniorów poprzez:

  • działania wzmacniające kompetencje informatyczne seniorów oraz zachęcenie ich do działań wolontarystycznych,
  • zainicjowanie działań zmierzających do utworzenia miejsc spotkań dla seniorów (kluby, kawiarenki itp.,
  • udział BRS w współtworzeniu dokumentów i aktów prawnych, programów, programów i opisów szkoleń,
  • podjęcie działań, które mają ułatwić białostockim seniorom funkcjonowanie i aktywność w przestrzeni miejskiej (bezpłatne toalety, ławeczki ,,przysiadki”).
  • Ręce dwóch osób nad dużą kartką papieru, jedna osoba pisze dużym flamastrem tekst

Aby osiągnąć te cele,  Białostocka Rada Seniorów na lutowym spotkaniu w grupach warsztatowych określała narzędzia, jakimi będzie pracowała.  Przede wszystkim jest to podnoszenie swoich kompetencji. Wypracuje taki styl działania,  aby każdy dokument dotyczący białostockich seniorów trafiał do jej zaopiniowania. Kompetencje zostaną podniesione poprzez szkolenia członków rady, wizyty studyjne, współpracę z innymi radami seniorów w kraju oraz korzystanie z poradnictwa Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Ważną rolę będzie odgrywać  współpraca medialna z portalem podlaskisenior.pl i innymi mediami działajacymi na rzecz seniorów. Ważnym narzędziem do realizacji działań BRS jest zadbanie o to, aby wszystkie informacje o programach, dokumentach, przepisach seniorów zebrane były w jednym miejscu, łatwo dostępnym seniorom.

Podczas spotkania członkowie rady omówili też statut BRS. Dyskutowano o tym jak można doprecyzować jego zapisy w formie regulaminu pracy, aby jak najlepiej korespondował z wytyczonymi już zapisami. W statucie zabrakło zapisu jakie należy podjąć działania gdy ze składu rady odchodzi jej członek z powodu długotrwałej choroby, zgonu lub po prostu rezygnuje z członkostwa w radzie z ważnych powodów osobistych. Jakie działania powinien podjąć prezydent aby rada liczyła nadal 14 osób jak stanowi zapis. Jakie konsekwencje ponosi członek rady, który bez ważnych powodów nie uczestniczy w jej obradach.

Kolejne dyskusje i ważne tematy czekają Białostocką Radę Seniorów już w marcu.

Warto podkreślić, że rady seniorów to ogniwo łączące seniorów z samorządem, wójtem, burmistrzem, prezydentem, aby przekazywać ich oczekiwania i potrzeby. To ciało społeczne, pełniące rolę rzecznika osób starszych. 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok