10 września 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Konferencja pt. “ Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami”. Organizatorem konferencji była Narodowa Rada Rozwoju pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Przedstawicielką Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego była Maria Lauryn- wiceprzewodnicząca Rady, która wzięła udział w konferencji. Głównymi referentami konferencji byli: prof. Piotr Szukalski z sekcji Polityki społecznej i rodzinnej NRR, prof. Ewa Marcinowska- Suchowierska z sekcji Ochrony zdrowia NRR, prof. Tomasz Kostka – krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii, lek. med. Marek Balicki z sekcji Ochrony zdrowia NRR, Józefa Szczurek Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Józefa Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. 

Odbyły się również dwa tematyczne panele z przedstawicielami: Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Przedstawicielami Związku Powiatów Polskich, przedstawicielami PZERI, MOPR -ów i innych ośrodków specjalistycznych w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji. Wymienieni eksperci przygotowali propozycję programu działań podejmowanych wobec osób po 75 roku życia. Głównie chodzi o jak najsprawniejszą koordynację różnych działań podejmowanych wobec osób, które ukończyły 75 rok życia. 

Starzenie się populacji jest jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed polskim społeczeństwem. Według prognoz naukowców, gwałtowny wzrost liczby osób po 75 roku życia nastąpi w latach 30 obecnego wieku i będzie wyglądał następująco: w 2030 r. – do 11,3% całego społeczeństwa, w roku 2040 do 14,4% , w 2050 roku już do 16,5 %. Według kolejnych prognoz ekspertów NRR, biorąc pod uwagę skalę tych zmian oraz niedostateczne przygotowanie jednostek ochrony zdrowia i polityki społecznej do realizacji zadań wspierających osoby starsze, konieczne jest pilne zapewnienie oferty usług dla najstarszych obywateli Polski, by mogli oni jak najdłużej zachować sprawność i samodzielność a w przypadku pojawienia się np. niepełnosprawności mieli zapewnioną godziwą opiekę.

Eksperci proponują Centrum Zdrowia 75+ dla seniorów zamiast oddziałów geriatrycznych. Na czym ten system ma polegać? Składa się on z dwóch filarów: pierwszy filar – to sieć oddziałów geriatrycznych – jeden oddział na 300 – 350 tys. mieszkańców, drugi filar – to sieć Centrów Zdrowia 75+ prowadzący opiekę ambulatoryjną, dzienną, oraz koordynację opieki. Jedno centrum na 100 – 120 tys. mieszkańców. Po ukończeniu 75 roku życia każdy senior winien przejść bilans i wstępną ocenę geriatryczną ze strony lekarza rodzinnego. Według prezentowanej koncepcji , każdy oddział geriatryczny będzie współpracował z określonym Centrum Zdrowia 75+. Sieć jednostek ustalać będzie wojewoda w porozumieniu ze wszystkimi interesariuszami: jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami medycznymi.

W Centrum Zdrowia 75+ przewiduje się zespół konsultantów medycznych, geriatrię, specjalistę rehabilitacji, psychiatrę, dalej geriatryczny zespół opieki domowej. Dzienny Dom Opieki Medycznej działający dla pacjentów wychodzących ze szpitala, telemedyczną opiekę domową, zespół koordynatorów opieki i edukatorów zdrowotnych – na to szczególnie zwracał uwagę lek. med. Marek Balicki. Swoje obawy dotyczące czasu, finansów wprowadzenia programu, wyartykułowali przedstawiciele samorządów, NFZ, organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem i opieką przedstawiciele izb lekarskich.

Szczególnie zwrócono uwagę na to, iż pacjent z wielochorobowością nie mieści się w koszyku świadczeń NFZ, brak geriatrów – należy zmienić system kształcenia lekarzy, nierównowagę dostępu do opieki geriatrycznej ze względu na duża liczbę osób starszych, szybko rosnącą liczbę korzystających z lecznictwa otwartego i zamkniętego w warunkach braków kadrowych. Jednocześnie uczestnicy konferencji podkreślili, iż najważniejszym celem Programu ZDROWIE 75+ jest podniesienie świadomości społecznej poszanowania godności osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ogromne zadanie edukacyjne: jak zachować model rodzinnej opieki i pomóc rodzinie, aby kontynuować opiekę w sprzyjających pacjentowi warunkach. 

Do spełnienie tego celu potrzebny jest również szeroki ruch społeczny i to dla nas obywateli – największe wyzwanie.

(zdjęcia: Maria Lauryn)

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki