Wsparcie osób 60+ i ich aktywizacja poprzez oferty edukacyjne, rekreacyjne, kulturalne i opiekuńcze – to w skrócie założenia programu Senior + na lata 2021- 2025.

na zdjęciu – Wojciech Więckowski i Halina Wiszowata

Rada Ministrów RP uchwałą z dnia 21 grudnia 2020 roku zdecydowała o powołaniu programu wieloletniego Senior +  na lata 2021-2025. Jest on kontynuacją  programu wieloletniego Senior + z lat  2015-2020. Zakłada wsparcie finansowe jednostkom samorządu terytorialnego, które realizują ten program.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo 60+, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności. Są to usługi w zakresie aktywności ruchowej, rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb w danym środowisku lokalnym.

Program jest elementem polityki senioralnej państwa, który tworzy  warunki aktywnego starzenia się poprzez wsparcie finansowe samorządów terytorialnych, aby mogły tworzyć sieć placówek dla seniorów. Zapewnią  one  różnorodne środowiskowe formy  opieki dziennej. Będą  wsparciem działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej, integracji społecznej środowiska seniorów. Wzmocnią działania  samopomocowe, a przez to poprawią jakość życia w środowisku rodzinnym i lokalnym. Działalność Klubów Senior + polega na motywowaniu seniorów do działań wolontarystycznych  na rzecz innych. Dzienny Dom Senior + powinien zapewnić co najmniej 8-godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

W  trybie otwartego konkursu ofert samorządy  mogą ubiegać  się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe, na utworzenie czy wyposażenie takiej placówki  lub zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów i Klubów Senior +.

Wiele samorządów  województwa podlaskiego przez okres trwania poprzedniej edycji Programu Senior + wykorzystało ministerialne dotacje, które były na wyciągnięcie ręki. To min. Milejczyce, Mielnik, Perlejewo, Boćki, miasta:  Łapy, Tykocin, Siemiatycze, Ciechanowiec, Goniądz czy Zambrów. Z dotacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skorzystały też większe podlaskie miasta Suwałki i Łomża. W tym okresie w Białymstoku, prawie 300-tysięcznej stolicy województwa,  nie powstała  ani jedna placówka z wieloletniego Programu Senior +, chociaż taką potrzebę sygnalizowały środowiska seniorskie. 

Od wielu lat obserwujemy w Polsce zmiany demograficzne ludności. Wynika to z wydłużenia przeciętnego trwania życia i spadku urodzeń. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2019 roku liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln. Osoby 60+ stanowiły 9,7 mln (ponad 25%) całej populacji. Biorąc to pod uwagę, rośnie znaczenie takich działań rządu na rzecz seniorów jak wieloletni Program Senior +.

(źródło: senior.gov.pl.)
fot. Bożena Bednarek                                        

 

 Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok