Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

tablica wyników ASOS 2020

8 stycznia 2020 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór ofert do ostatniej edycji ASOS na lata 2014-2020.  Do 31 stycznia 2020 roku o dofinansowanie  starały się lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje wyznaniowe. Wnioskodawcy mogli otrzymać  dofinansowanie od 20 do 200 tys. złotych przy wkładzie własnym co najmniej 10% wartości dotacji. 19 maja 2020 roku Ministerstwo ogłosiło wyniki tego konkursu.

Do tegorocznej edycji nadesłano 1795 ofert. Dofinansowanie dostały te, które otrzymały największą ilość punktów i zostały umieszczone najwyżej w liście rankingowej. Są to 304 projekty na kwotę 38 mln zł. Wśród wygranych znalazło się 15 projektów z województwa podlaskiego na łączną kwotę 1,875 mln zł.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych otrzymały dofinansowanie w czterech kategoriach:

Priorytet I. 

Edukacja osób starszych. Obejmuje działania  rozwijające  ofertę edukacyjną skierowaną do seniorów. To wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, korzystania z nowych technologii oraz przeciwdziałania e-wykluczeniu wśród osób starszych. Na  558 wniosków rekomendowano do dofinansowania 74 oferty. W Podlaskiem wyróżniono 4 oferty na kwotę 623 960 zł: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 195 675 zł, Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej – 189 565 zł,  Fundację Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości – 104 320 zł, Fundację Orzeł – 134 400 zł.

Priorytet II.

Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową . Zakłada rozwój różnych form aktywności osób starszych w takich miejscach jak biblioteki publiczne, domy kultury i kluby. Włączenia do wspólnych działań młodszego pokolenia. Pozwoli to na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych. Na 716 ofert rekomendowano do dofinansowania 82 oferty na kwotę 9 071 588 zł . W naszym województwie wyróżniono  4 oferty na kwotę 222 420 zł: Ochotniczą Straż Pożarną w Radziłowie – 69 220 zł, Fundację Inny Świat Rodziny  – 29 900 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Słomianki – 23 300 zł i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach – 100 000 zł.

Priorytet III.

Partycypacja społeczna osób starszych. Zakłada realizację działań na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, , społecznym, gospodarczym i  kulturalnym. Przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na 226 ofert rekomendowano do dofinansowania 73 oferty na kwotę 9 057 063 zł. W Podlaskiem wygrały 4 oferty na kwotę  594 545 zł. Są to: Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych  – 147 150 zł, Stowarzyszenie Szukamy Polski – 126 415 zł, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – 141 330 zł i Przystań Pomysłów – 179 650 zł.

Priorytet IV.

Usługi społeczne dla osób starszych. Wygrane projekty będą realizować działania służące rozwojowi różnych form wsparcia seniorów. Będzie to zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Na 295 ofert rekomendowano do dofinansowania 79 na kwotę 11 026 866 zł. W Podlaskiem wygrały 3 oferty na kwotę 433 196 zł. Są to: Fundacja Pro Anima  z kwotą 193 355 zł, Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza  z dotacją 126 940 zł i Stowarzyszenie My Dla Innych – 112 900,00 zł. 

W sumie w latach 2016 – 2020 w całej Polsce w ramach programu ASOS zostało sfinansowanych ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys osób w tym  38,5 tys.osób z niepełnosprawnościami. Był przedsięwzięciem,  którego celem była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

A jakie konkretne efekty przyniesie seniorom tegoroczna edycja ASOS, zobaczymy.

ASOS będzie kontynuowany także w  latach  2021 – 2025,  zadeklarował w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku w Bielsku-Białej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. To dobra wiadomość dla seniorów.

 

 

Krystyna Cylwik
Redakcja Podlaskiego Seniora  Białystok