Potrzeba poprawy sytuacji podlaskich seniorów oraz projekt wprowadzenia Podlaskiej Karty Seniora, to tematy III posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Jak poprawić sytuację osób starszych w województwie podlaskim, zastanawiali się 10 kwietnia 2018 roku uczestnicy kolejnego posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Członkowie Rady, przedstawiciele NFZ, pełnomocnicy Wojewody, dyrektorzy szpitali i gospodarz spotkania, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, wskazywali na konieczność niezwłocznego zwrócenie uwagi na narastające problemy ludzi starszych w naszym regionie.

Pilny problem nas tu sprowadza – starzejemy się i potrzebujemy pomocy w rozwiązywaniu problemów ludzi starszych” – powiedziała Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów, otwierając spotkanie. Jerzy Leszczyński dodał, że z tego powodu w przyszłości władze samorządowe będą musiały zwracać większą uwagę na tę kwestię.

Pierwszą część spotkania zdominował wykład prof. Barbary Bień, konsultanta wojewódzkiego ds. geriatrii w woj. podlaskim, na temat: „Starzenie się Podlasia wyzwaniem dla opieki zdrowotnej i społecznej”.

Coraz większy procent ludności, zamieszkałej we wschodnich województwach Polski, stanowią ludzie starzy. Służba zdrowia musi nastawić się na opiekę geriatryczną. Tymczasem w Polsce mamy „aż” 700 łóżek przeznaczonych do takiej opieki, z czego połowę na Śląsku. Na dziesięć tysięcy mieszkańców kraju powyżej 65 roku życia przypada 0,2 łóżka. W systemie pomocy społecznej panuje przekonanie, że ciężar opieki nad starymi, schorowanymi seniorami spoczywa na najbliższej rodzinie, jednak wiadomo, że nie udźwignie ona tego ciężaru bez fachowej pomocy lekarza geriatry.

Po wykładzie prof. Bień poprowadziła debatę nad tym, jak w województwie podlaskim realnie poprawić dostępność osób starszych do świadczeń geriatrycznych. Zaproszeni goście wypowiedzieli się na temat potencjalnych zasobów geriatrii w zakresie kadry, bazy i usług oraz możliwości ich finansowania w perspektywie przyszłych lat.

 

Drugą część spotkania poświęcono dyskusji na temat wprowadzenia Podlaskiej Karty Seniora, która wpisuje się w założenia polityki senioralnej Samorządu Województwa Podlaskiego. Jest ona również zachętą dla seniorów do korzystania z dóbr kultury, edukacji i sportu, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także sięgnięcia do ulg finansowych przysługujących podczas korzystania z różnego rodzaju usług, ułatwiających życie.

„Dziś chcemy wyjść z propozycją Podlaskiej Karty Seniora. Będzie to projekt działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie podlaskim oraz forma dodatkowego wsparcia dla seniorów w dostępie do różnych form życia społecznego: zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie województwa podlaskiego” – zapowiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

To ważne, że coraz częściej mówi się o poprawie życia seniorów, nie tylko w stolicy województwa, ale także na obszarze całego Podlasia. „Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016 – 2020”, to drogowskaz dla działania Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki senioralnej, tak, aby starzenie się na Podlasiu było godne i pogodne.

(foto: Krystyna Cylwik)

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok