Obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2019 (19.03.2019 r.) w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży były okazją do spotkania przedstawicieli uczelni, samorządu i środowisk związanych z obszarem usług społecznych. Gościem spotkania był dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, który zaprezentował prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na zachodzące zjawiska społeczne, w tym także zmiany demograficzne związane w szczególności z procesem starzenia się społeczeństwa. Zmiany te powodują wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi społeczne, które powinny być organizowane i zapewnione przez władze publiczne.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy tworzą ramy prawne mające ułatwić samorządom gminnym integrację i koordynację różnego rodzaju usług społecznych, przy wykorzystaniu nowej jednostki organizacyjnej – centrum usług społecznych (CUS).

Projekt ustawy zmierza do ustanowienia podstaw prawnych do tworzenia centrum usług społecznych. Stwarza również ramy prawne do przyjmowania przez gminy programów usług społecznych oraz mówi o zasadach realizowania programów usług społecznych przez centrum.

Projekt zakłada, że centra będą tworzone przez zainteresowane gminy w dwojaki sposób:

 • przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych przejmujące obecne zadania ośrodka pomocy społecznej (samodzielna gmina),
 • przez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin; wtedy centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

Za pośrednictwem centrum, gminy będą miały możliwość realizowania aktualnie świadczonych usług społecznych, ale także przekazywać do realizacji nowe usługi. Zgodnie
z prezydenckim projektem ustawy do usług społecznych należą działania z zakresu:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej.

W centrach będą więc prowadzone też działania adresowane do społeczności lokalnych, ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz zacieśnianie sąsiedzkich więzów. Za realizację tych działań będzie odpowiedzialna dana gmina. Działalność centrum usług społecznych ma zapewnić dostęp mieszkańcom gminy do szerokiego spektrum usług społecznych.

Czy samorządy chętnie będą tworzyły tego typu centra? Gminy nie mają takiego obowiązku – włodarze muszą podjąć decyzję, czy jest potrzeba tworzenia centrum.

Równolegle z pracami legislacyjnymi trwa dyskusja zainteresowanych środowisk – niektóre zapisy w projekcie ustawy budzą wiele wątpliwości. Czy ustawa zyska poparcie parlamentarzystów?

Warto zaznaczyć, że kilka tego typu jednostek w Polsce już funkcjonuje i należą do nich chociażby „Społeczna Warszawa” oraz Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

(foto: Grażyna Czajkowska)

 

 

Grażyna Czajkowska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża