„Dla zdrowej i lepszej starości” – pod takim hasłem prowadzona będzie kampania edukacyjna o prawach pacjentów seniorów w Polsce.

Projekt dotyczy problemu ageismu – dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce, czego przykładem jest zjawisko wielolekowości. Leczenie przez wielu specjalistów i przyjmowanie dziennie od 2 do 10, często wykluczających się, leków ma poważne konsekwencje dla zdrowia osób starszych. W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zintegrowanego podejścia do osób starszych, a współczynnik geriatrów na liczbę osób starszych jest najniższy w Europie.

„Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” to projekt realizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości – instytucje społeczne z Białegostoku. Celem projektu jest dokonanie przeglądu systemu ochrony zdrowia i na tej podstawie opracowanie pomocniczych regulacji dla środowiska medycznego i społecznego. Działania projektowe zostaną zrealizowane dzięki współpracy z przedstawicielami organizacji medycznych i pacjenckich, zorganizowanych w zespół konsultacyjny. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna służąca wywołaniu publicznej debaty na temat przestrzegania praw pacjenta seniora i zmian w sferze świadomości. Organizatorzy chcą także zachęcić różne środowiska, związane z opieką nad seniorami, do podjęcia aktywnej współpracy na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej osób starszych w Polsce. Ważnym efektem działań projektowych będzie także stworzenie handbook z wytycznymi dotyczącymi terapii farmakologicznej osób starszych dla lekarzy rodzinnych i specjalistów, poradnika o prawach pacjenta seniora oraz powołanie komitetu eksperckiego ds. badań i doradztwa w tworzeniu nowych narzędzi prawnych i społecznych dot. geriatrii.

W radzie programowej projektu zasiada m.in.:

prof. dr hab. med. Barbara Bień – kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; przedstawiciel Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości; gerontolog i geriatra; członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Academy for Medicine of Ageing; Global Ageing Research Network (GARN).

dr Ewelina Łukaszyk – ekspert w zakresie technologii w medycynie, dr nauk medycznych, specjalizująca się w leczeniu osób w wieku starszym, lekarz specjalista w Poradni Geriatrycznej SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, asystent naukowo-dydaktyczny w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Członkini Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości.

dr Joanna Jończyk – dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa; specjalista w dziedzinach zarządzania w organizacjach publicznych sektora ochrony zdrowia, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa oraz zarządzania zmianą. Członkini Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości. Przedstawicielka organizacji pacjenckich w Radzie Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

dr Eliza Szadkowska – prezes zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, Członkini zarządu Federacji Białystok oraz Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości, dr nauk prawnych, specjalizuje się w prawnomiędzynarodowej ochronie praw pacjenta i partycypacji społecznej w tworzeniu polityk publicznych.

mgr Dominik Sołowiej – dziennikarz, specjalista ds. marketingu, webmaster i copywriter. Prowadzi spotkania poświęcone kulturze i sprawom społecznym oraz szkolenia i wykłady. Jego specjalność to: marketing polityczny, public relations, marketing narracyjny, reklama i problematyka nowych mediów. Właściciel agencji reklamowej Studio DS Info.

Projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Harmonogram działań projektowych:

  1. I Konferencja Prasowa – Inauguracja kampanii edukacyjnej – kwiecień 2021 r.
  2. Powołanie Komitetu ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii – kwiecień 2021 r.
  3. Przeprowadzenie pogłębionych badań nad polifarmakoterapią w grupie seniorów, a następnie przedyskutowanie wyników ze środowiskiem medycznym i senioralnym przy współpracy Komitetu Ekspertów ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii – kwiecień – grudzień 2021 r.
  4. Prezentacja Raportu z badań nad wielolekowością seniorów – grudzień 2021 r.
  5. Prace nad opracowaniem Handbook dla Lekarzy – przy współpracy Komitetu Ekspertów ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii – grudzień 2021 – grudzień 2022 r.
  6. Prezentacja Poradnika po Prawach Pacjenta Seniora (Karta Praw Pacjenta Seniora) – luty 2022 r.
  7. Organizacja 2 webinariów edukacyjnych na temat projektu – marzec – kwiecień 2022 r.
  8. Organizacja ogólnopolskiego sympozjum naukowców i praktyków – październik-listopad 2022 r.
  9. Prezentacja Handbook dla Lekarzy – grudzień 2022 r.
  10. II Konferencja Prasowa – podsumowanie kampanii edukacyjnej i projektu – styczeń 2023 r. 

Dane kontaktowe:

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, ul. Elektryczna 8, 15-080 Białystok

www.fundacjafcis.pl, e-mail: fundacja.fcis@gmail.com, Dla Zdrowej i Lepszej Starości | Facebook

Koordynator projektu: dr Eliza Szadkowska, tel. kom. 662085729, fundacja.fcis@gmail.com.

Rzecznik prasowy projektu: Dominik Sołowiej, tel. kom. 510245289, dsolowiej@gmail.com.

redakcja Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora