Seniorzy nie zawsze czytają pouczenia zawarte w decyzji wydawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co skutkuje później obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Błędy, często nieświadome, ujawniają się teraz podczas składania wniosków do ZUS o 500+ dla osób niesamodzielnych (czyli tzw. świadczenia uzupełniającego).

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które nie mają ukończonych 75 lat, są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, jest przyznawany na wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia (Druk OL-9). 

Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2019 roku wynosi 222,01 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy, np. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jest on przyznawany na innych zasadach, a wniosek składa się do MOPR. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. 

Nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie.

Dodatek pielęgnacyjny nie może pobierać także osoba, przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

ZUS apeluje – „czytajmy dokładnie wszystkie pouczenia zawarte w decyzjach, aby nie narazić się na dodatkowy stres i wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami”.

Źródło informacji i zdjęcia: ZUS Oddział Białystok

 

opr. Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok