Praca zawodowa emerytów czy rencistów nie jest zabroniona, ale wielkość otrzymywanego świadczenia jest uzależniona od wysokości osiągniętego dochodu.

Emeryt lub rencista uprawniony do:

– wcześniejszej emerytury,

– emerytury pomostowej,

– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

– renty z tytułu niezdolności do pracy,

– renty rodzinnej

powinien niezwłocznie powiadomić ZUS o podjęciu pracy podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych takich, jak umowa o pracę, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej i innych wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W tym celu należy wypełnić formularz EROP „Oświadczenie o osiąganiu przychodu”, w którym poinformujemy ZUS, że w danym roku kalendarzowym, osiągniemy dochód:

– nie powodujący zawieszenia lub zmniejszenia otrzymywanego świadczenia,

– powodujący zmniejszenie świadczenia,

– powodujący zawieszenie świadczenia.

Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków, na tym etapie, nie jest wymagane. Emeryt lub rencista musi sam wyszacować wysokość dochodu jaki osiągnie w danym roku kalendarzowym.

Z obowiązku tego wyłączone są osoby, którym ZUS ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym tj. 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli osoby te pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną. Ci emeryci i renciści mogą zarobkować bez żadnych limitów.

Po upływie roku kalendarzowego – w terminie do końca lutego –trzeba poinformować ZUS o kwocie uzyskanego dochodu.

To świadczeniobiorca (emeryt lub rencista) powinien przedłożyć wniosek i dołączyć zaświadczenia o wszystkich zarobkach osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, należy przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.

Im szybciej dostarczymy zaświadczenie stwierdzające łączną kwotę osiągniętego dochodu w 2017 r., tym szybciej ZUS dokona jego rozliczenia i wyda decyzję, w której ustali, że:

– świadczenie wypłacane było w prawidłowej wysokości,

– przysługuje zwrot świadczenia przez ZUS, jeśli nie przekroczyliśmy dopuszczalnej rocznej, niższej kwoty dochodu w 2017 r., tj. 35 222,10 zł., a emerytura lub renta była zmniejszana w związku z informacją podaną w EROP.

– ZUS nadpłacił świadczenie, ponieważ dochód przekroczył kwotę w/m dopuszczalnego dochodu, a świadczenie nie było zmniejszone lub zawieszone. Dochód osiągnięty w przedziale: 35 222,10 zł. – 65 969,10 zł. powoduje zmniejszenie otrzymywanej emerytury lub renty.

Przekroczenie rocznej, wyższej kwoty granicznej dochodu za 2017 r., w kwocie – 65 969,10 zł., skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Jeżeli emeryt lub rencista nie poinformuje ZUS o osiąganiu dochodu, a po zakończeniu roku o łącznej kwocie dochodu uzyskanego w minionym roku, organ rentowy może dochodzić, od nas, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ustalonych w wyniku rozliczenia, za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

 

Źródło: Informacja prasowa ZUS z 12.02.2018

 

Maria Beręsewicz

Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok