Tym razem odwiedziłam Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku oraz Rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, chcąc dowiedzieć się, czy seniorzy zaczęli już składać rozliczenia podatku dochodowego za 2017, z czym mają największy kłopot i jakie błędy popełniają najczęściej.

Emeryci i renciści wypełniają PIT-37- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu. gdy w danym roku podatkowym:
– otrzymali przychody z kilku źródeł np.: z emerytury lub renty krajowej, z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i z innych źródeł wymienionych w „Broszurze informacyjnej do zeznania PIT-37”,
– chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
– dokonać odliczenia od dochodu przekazanych darowizn,
– odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną.

Barbara Filipiuk z Działu Obsługi Bezpośredniej Pierwszego Urzędu Skarbowego, poinformowała, że „zawsze są tacy podatnicy, którzy składają roczne rozliczenie już 2 stycznia. Należą do nich również emeryci, którzy nie czekając na rozliczenie roczne, PIT 40A, sporządzane przez ZUS, sumują kwoty z odcinków miesięcznych, otrzymanych od listonosza, ustalając w ten sposób swój dochód, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę pobraną na podatek. Jest to zjawisko dość nagminne. PIT-y te zawierają zazwyczaj wiele błędów i urząd skarbowy wzywa podatników do złożenia korekty zeznania, a często i do zapłaty podatku. Dlatego nie należy się śpieszyć ze składaniem PIT-37,spokojnie zaczekać na PIT-40A i przenieść dane tylko z wierszy wskazanych w „Objaśnieniach”. Rozliczenie roczne PIT-37 za 2017 należy złożyć do 30 kwietnia.”

Innym błędem często popełnianym przez seniorów są odliczenia przekazanych darowizn, które wykazuje się w PIT/O – „Informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku”, który stanowi odrębny załącznik do PIT-37.

Darowizny można przekazać m.in. na:
– cele i organizacje wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku emerytalnym, na ochronę i promocję zdrowia, na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę.

– cele kultu religijnego, tj. na kościoły, klasztory, zakony różnych wyznań,

Łączna kwota wyżej wymienionych odliczeń nie może przekroczyć 6% dochodu osiągniętego w danym roku. Natomiast darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nie mają takiego ograniczenia.

Warunkiem odliczenia darowizny pieniężnej jest jej udokumentowanie dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego, na którym musimy wyraźnie sformułować cel na który przekazujemy darowiznę.

Następną grupą wydatków, odliczaną od dochodu i wykazywaną również w PIT/O, którą często koryguje urząd skarbowy, są wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym:

– używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

– opłacenie przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

Z zacytowanych przepisów wynika, że musi być spełnionych szereg warunków i urząd ma prawo w ramach kontroli zeznania wezwać podatnika do okazania dokumentów warunkujących zastosowanie tego odliczenia, a więc dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, a w drugim przypadku podania imienia i nazwiska osoby pełniącej funkcje przewodnika.

Często jednak urzędnicy słyszą argumentację taką: ”jestem emerytem (rencistą), więc ta ulga mi się należy” lub „odliczyłam te wydatki , bo sąsiadka powiedziała, że ta ulga mi się należy”. I dziwią się bardzo słysząc, że urząd skarbowy sprawdza, czy takie wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy przewodnik otrzymany przychód w wysokości 2.280 zł ujął w swoim PIT-cie.

Jest to ulga najczęściej korygowana przez urząd skarbowy, z uwagi na brak odpowiedniego udokumentowania.

Inne błędy popełniane przez emerytów, to:
– dwukrotne wykazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – raz jako składki na ubezpieczenie społeczne i drugi raz jako składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Otóż osoba otrzymująca emeryturę nie płaci już składek na ubezpieczenie społeczne, tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i może je odliczyć tylko raz od obliczonego podatku (w części F – PIT-37).

– nieprawidłowe przenoszenie danych z PIT- 40A do PIT-37.

W tym przypadku należy dokładnie wykonać polecenia, zawarte w „Objaśnieniach”, które są na końcu rozliczenia sporządzonego przez ZUS, tj. PIT-40A.

-niewpisanie numeru z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), pod którym figuruje organizacja pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1% należnego podatku,

-zapominanie o wpisaniu numeru PESEL w poz. 1 lub 2 PIT-37 i jego podpisaniu w poz. 149, 150.

Najczęstszym błędem popełnianym w przypadku łącznego opodatkowania małżonków jest złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie ze współmałżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą, czego uregulowania podatkowe zabraniają.

Przepisy ustawy dopuszczają możliwość rozliczenia się wspólnie ze zmarłym współmałżonkiem, w przypadku gdy zmarł on w trakcie roku podatkowego lub po upływie roku, przed złożeniem zeznania podatkowego, o czy pisałam w poprzednim artykule(Roczne rozliczenie emerytów).

Najwięcej kłopotu w sporządzeniu PIT-37 za 2017, sprawia obliczenie samego podatku, ponieważ ustawodawca zwiększając kwotę wolną od podatku do 6.600 zł, wprowadził jednocześnie cztery przedziały „Kwoty zmniejszającej podatek”, uzależniając jej wysokość od dochodu zawartego w poszczególnych przedziałach. Obliczenie podatku sprawia podatnikom najwięcej trudności.

Radosław Hancewicz – Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, poinformował, że w bieżącym roku podatnicy mogą liczyć na duże wsparcie administracji skarbowej przy sporządzaniu rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, i tak:

–  emeryci i renciści, których rozliczenie z urzędem skarbowym zakończyło się wraz z PIT-40A, wystawionym przez ZUS i zechcą przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wystarczy, że złożą bezpośrednio do urzędu skarbowego PIT-OP.

Mogą to zrobić również elektronicznie. Na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl), jest możliwość złożenia PIT-OP online.

-za pośrednictwem tego samego portalu można skorzystać z usługi sporządzenia dla podatnika rocznego rozliczenia przez urząd skarbowy . Przygotowano tam wniosek PIT-WZ „O sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy”. Wypełniając go podatnik wnioskuje, np. o rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków, o zastosowanie odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP. Na podstawie tego wniosku i informacji zawartych w tym wniosku urząd skarbowy przygotuje dla podatnika rozliczenie za 2017, który można będzie zaakceptować lub odrzucić. Więcej informacji znajduje się na portalu, w zakładce: „Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-W”).Należy go złożyć do 16 kwietnia br.

-od 15 marca br., również na tym portalu, będzie uruchomiona jeszcze jedna usługa – „Wstępne wypełnienie zeznania podatkowego (PFR) dla PIT 37 i PIT 38”. Będzie ona polegała na przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania rocznego. Podatnik sprawdzi przygotowany PIT i będzie miał możliwość go uzupełnić np. o ulgę rehabilitacyjną, czy kwotę przekazania 1% na OPP.

Jak widać, propozycji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów jest sporo i pewnie niedługo zmniejszy się ilość klientów w biurach rachunkowych i u doradców podatkowych, o ile emeryci i renciści nauczą się obsługiwać komputer i opanują tajniki Internetu.

 

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok