Już od ponad trzech tygodni Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Od 1 marca przepisy ustawy pozwalają na skorzystanie z matczynej emerytury kobietom, które ukończyły 60 lat i mężczyznom w wieku 65 lat. Warunkiem jest wychowanie co najmniej czworga dzieci, brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, a w przypadku ojców trzeba udowodnić, że matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Do tej pory ZUS wydał 555 decyzji w tym, tylko 4 odmowne. Przyczyną niespełnienia warunków było najczęściej posiadanie uprawnienia do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury, śmierci jednego z dzieci, która nastąpiła zaraz po urodzeniu i długotrwałe przerwanie procesu wychowania.

Ponad 50 proc. przyznanych do tej pory świadczeń to uzupełnienie do brakującej kwoty najniższej emerytury -1100 zł. Oznacza to, że większość rodziców, która wychowała co najmniej czwórkę dzieci pracowała, ale do uzyskania minimalnej emerytury zabrakło im stażu pracy. Przeciętna wysokość świadczenia przyznawanego w województwie podlaskim to 360 zł brutto. Świadczeń samoistnych, przyznawanych w pełnej wysokości, jest zaledwie 20%. Dotyczą osób, które w ogóle nie pracowały.

„Podsumowując trzy tygodnie obowiązywania nowych przepisów możemy powiedzieć, że w naszym regionie najwięcej pań, które wychowały co najmniej czworo dzieci to przedział wiekowy między 60-tym a 69-tym rokiem życia. Z 946 złożonych wniosków – 711 to kobiety z rocznika 1950-1959. Ciekawostką może być również fakt, że 4 panie ukończyły już jakiś czas temu 90-ty rok życia, a mama która w województwie podlaskim może poszczycić się największą liczbą pociech to pani z trzynaściorgiem dzieci. Wśród osób ubiegających się o rozpatrzenie uprawnień do świadczenia znalazły się wnioski 3 ojców”

– informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Warunek urodzenia i wychowania lub tylko wychowania dzieci dotyczy: dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Aby nabyć prawo do świadczenia, należy mieszkać w Polsce, a także mieć:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii   Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Wymagany jest również wniosek, którego druk jest dostępny w oddziałach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

“Emerytura Mama 4 plus” ma zapewnić niezbędne środki utrzymania rodzicom, którzy zrezygnowali z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub w ogóle go nie podjęli.

 

Źródło: ZUS Oddział Białystok

 

Maria Beręsewicz

Podlaska Redakcja Seniora Białystok