ZUS przekazał ważny komunikat dla seniorów. Świadczenia emerytalne od 1 marca 2022 r. wzrosły o 7 procent.

rozłożone banknoty o nominałach 100 i 50 zł

To już pewne. W marcu na konta emerytów i rencistów wpłyną świadczenia pieniężne większe o 7 procent. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają dodatkowo tzw. trzynastki.
Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji.

Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Waloryzacja w tym roku obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku.

Od 1 marca 2022 r. wzrasta między innymi minimalna emerytura. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o 87,56 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 256,44 zł. 

Przeprowadzana w tym roku przez ZUS waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 107 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Na przykład: jeśli w lutym 2022 roku emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 140 zł brutto (bo: 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto).

Jak informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego, nie ma potrzeby składania do ZUS żadnych wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma w kwietniu decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Do koperty z decyzją o waloryzacji emerytury lub renty będzie dołączona decyzja o przyznaniu tzw. trzynastki.

W tym roku trzynasta pensja wyniesie 1338,44 zł brutto. To dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tak zwaną trzynastkę emeryci i renciści otrzymają pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki.

Źródło: Informacja prasowa ZUS

Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok