W celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, Uchwałą Nr LXXVI/603/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 listopada 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXXVII/606/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 06 grudnia 2023 r. powołana została Gminna Rada Seniorów. Jej kadencja potrwa 4 lata. 

Grupa kilkunastu kobiet i mężczyzn stoi na tle dużych drewnianych drzwi

Pierwsze uroczyste posiedzenie z udziałem m.in. Burmistrza Łap Pana Krzysztofa Gołaszewskiego i Sekretarz Gminy Pani Joanny Micota odbyło się w dniu 11 grudnia 2023 r. Sesję Gminnej Rady Seniorów zainaugurowała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach Pani Krystyna Grabowska. Trzynastoosobowa Rada Seniorów została wybrana przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Łapy. Swoich kandydatów do rady zgłosili min. Klub Senior + w Łapach, Rodzinne Ogródki Działkowe „Sosenka” w Łapach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łapach.
Rada będzie miała charakter doradczy i inicjatywny, będzie też współpracować
z władzami miasta w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.
W dalszej części spotkania w głosowaniu jawnym seniorzy wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Łapach. Na przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów wybrana została Pani Wanda Modzelewska, funkcję wiceprzewodniczącego objęła Pani Stanisława Grzybowska, a sekretarzem wybrano Panią Irenę Szulc.
Kolejnym punktem posiedzenia była pogadanka na temat bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym. Tematyką rozmów były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa seniorów, przybliżone zostały założenia realizowanego przez Gminę Łapy projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy” z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 r.
Seniorzy dzielili się doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podjęli również dyskusję w jaki sposób skutecznie uchronić najstarszych przed działaniami ze strony przestępców. W tym celu chcą zorganizować spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Łapach.
Podczas drugiego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w dniu 23 stycznia 2024 r. radni zaopiniowali pozytywnie wniosek Gminy Łapy o przyznanie pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Jednogłośnie opowiedzieli się za kontynuowanie programu zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów pn. ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Skład Gminnej Rady Seniorów:
Przewodnicząca – Wanda Modzelewska
Wiceprzewodnicząca – Stanisława Grzybowska
Sekretarz – Irena Szulc
Radni:
Halina Chojnacka
Anna Wanda Demianiuk
Mieczysław Gołębiewski
Irena Goździk
Henryka Jamiołkowska
Ryszard Łapiński
Wiesława Mokrzewska
Danuta Nowacka
Danuta Polak
Teresa Puścian

Ewa Łupińska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Łapach
Fot. Rada Miejska w Łapach