Wolontariat, współpraca z samorządem, udział w sesjach rad miejskich inicjowanie zmian w przepisach o samorządach, działania na rzecz społeczności lokalnej – to tylko niektóre przykłady pracy rad seniorów województwa podlaskiego.

Pandemia pokrzyżowała nieco plany, ale nie zatrzymała działań rad seniorów w naszym regionie. Można było przekonać się o tym podczas IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego 19 maja 2021 roku.  Mówiono o sprawach bieżących, problemach, potrzebach i działaniach. Oto przykłady takich działań z Augustowa, Łap i Supraśla

logo – _Rada_Seniorow_Augustów

Augustowska Rada Seniorów

Świetnie radzi sobie Rada Seniorów w Augustowie. Jej przewodnicząca Helena Jolanta Sołtys do sukcesów działań rady zalicza nabycie umiejętności  pracy z mediami społecznościowymi. W jego wyniku powstał profil społecznościowy rady, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące seniorów. Jej członkowie uczestniczyli w opracowaniu wniosku do Urzędu Miejskiego pt. Zegarek Życia i Usługi Opiekuńcze. W ramach wolontariatu zorganizowano pomoc w zakupach potrzebującym. Spotykają się raz na kwartał, aby omówić i wdrożyć w miarę potrzeb działania.  Czynnie uczestniczą online we wszystkich forach Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. To wielki sukces, że dzięki staraniom  rady i dobrej współpracy z Urzędem Miejskim powstanie w Augustowie, Centrum Aktywności Seniora. Zorganizowano IV Augustowski Dzień Seniora. Członkowie rady uczestniczyli w szkoleniu Lokalne Usługi Społeczne w obliczu demografii. Przewodnicząca uczestniczyła w lutym tego roku w sesji Rady Miejskiej. Rada Seniorów i wzięła udział w projekcie do Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego  Łąka Kwietna. Inne przykłady aktywnego uczestnictwa Rady to Pozytywny Marsz Kobiet promującym zdrowy styl życia i profilaktykę raka piersi oraz  Augustowska Sztafeta po Zdrowie . W planach na przyszłość jest nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Augustowa i zorganizowanie  kursu obsługi komputera dla seniorów. Ważnym wydarzeniem będzie spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Wspierania Rad Seniorów Województwa Podlaskiego na warsztatach kompetencyjnych 11 czerwca 2021 r. 

Seniorka pisze na laptopie_zdj, BB

Gminna Rada Seniorów w Łapach

Działania Gminnej Rady Seniorów z Łap ograniczyła pandemia COVID-19. Jednak poprzez współpracę z Urzędem Miasta i regularnym spotkaniach raz w miesiącu z burmistrzem, magistrat jest na bieżąco informowany o potrzebach działań na rzecz seniorów. Z inicjatywy Rady Seniorów w Dniu Święta Ziemi 22 kwietnia 2021 roku zorganizowano sprzątanie miejsc najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Łap pod hasłem: „Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna”. Uczestnicy otrzymali sadzonki drzew i krzewów ozdobnych. Jak mówi przewodnicząca Stanisława Grzybowska dążeniem rady seniorów jest zabezpieczenie w budżecie gminy dotacji na działania rady, która nie posiada żadnego źródła finansowania.

logo Rady Supraśl

Rada Seniorów Gminy Supraśl

Młoda stażem rada seniorów z Supraśla ma na swoim koncie wiele osiągnięć i sukcesów, co potwierdza, że jest radą skuteczną. Na IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego przedstawiła sprawozdanie z działania od 15 grudnia 2020 do chwili obecnej. Wiele się działo w tym czasie u supraskich seniorów za przyczyną  rady. Było to zgodne z wytycznymi Burmistrza Supraśla w okresie trwania pandemii. Dzięki zakupionej aplikacji Zoom odbyło się 12 posiedzeń Rady Seniorów w składzie pozwalającym na podejmowanie uchwał. W trzech z nich uczestniczył burmistrz Radosław  Dobrowolski. Rada Seniorów uczestniczyła we wszystkich Forach Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, biorąc aktywny udział w formułowaniu apelu do społeczeństwa w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Inicjowała i brała udział w redagowaniu petycji do naczelnych władz RP o przyspieszenie prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym,  regulującej na nowo tryb powoływania rad seniorów i nadanie im nowych kompetencji i uprawnień. Opracowano zmiany w Statucie Rady Seniorów Gminy Supraśl w formie uchwały Rady Miejskiej. Poprawiono relacje między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a  Radą Seniorów. Supraska Rada Seniorów spotkała się z przewodniczącą Rady Miejskiej Supraśla Moniką Suszczyńską, aby omówić bieżące problemy Rady Seniorów. Opracowano plan pracy rady na drugie półrocze 2021 roku. Rada bierze udział w tworzeniu koncepcji Leśnego Parku Uzdrowiskowego. Jej przedstawiciele uczestniczyli w sesjach rady miejskiej i pracach komisji  statutowych w sprawach ochrony przyrody i planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Opracowano scenariusz i zlecono produkcję filmu “Seniorzy Gminy Supraśl”, teraz trwają prace nad formą jego rozpowszechniania. Przygotowywane są wnioski o dotacje. W wyniku interpelacji, interwencji i rozmów Rady Seniorów  z władzami Gminy Supraśl doszło do skutku uruchomienie specjalnej linii autobusowej Białystok – Supraśl. Trwają prace na rzecz wprowadzenia 50% zniżki na przejazd autobusami PKS dla emerytów i rencistów poniżej 70 roku życia.  Wszystkie informacje o działaniach Rady zamieszczane są na stronie internetowej  i profilu Facebooka – powiedzieli Krzysztof Wolfram – przewodniczący Rady Seniorów z Supraśla i Bożenna Chmielewska – członek zarządu rady.

Jak widać podlaskie rady seniorów chcą wrócić do swojej aktywności sprzed pandemii.

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok