Podnoszenie jakości życia seniorów poprzez zapewnienie bezpieczeństwa oraz samodzielność i aktywność seniorów – to główne założenia polityki senioralnej w Polsce.

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowywany jest dokument “Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”. Będzie on wskazywał kierunki działań państwa w zakresie polityki senioralnej do 2030 roku.Jednocześnie realizowane są programy, które służą aktywizacji osób starszych.

Jednym z nich jest “Program Wieloletni Senior + na lata 2015 – 2020”(dawny program Senior-WIGOR), dotyczący rozbudowy istniejących i tworzeniu nowych Dziennych Domów Senior +  i Klubów Senior +. W 2017 roku MRPiPS przeznaczyło na to  30 mln zł. O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Inny program”ASOS 2014 – 2020” opiera się na działaniach mających na celu ”Aktywizację Społeczną Osób Starszych”. O jego dofinansowanie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz seniorów.. W tym roku złożono 1647 wniosków. 378 organizacji otrzymało 38 mln zł.

Projekty na rzecz osób starszych dofinansowuje także Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W tym roku było to 60 mln zł.

Ważnym elementem życia seniora jest jego bezpieczeństwo. MRPiPS od grudnia 2016 roku prowadzi kampanię informacyjną “Bezpieczny i aktywny senior”. Ma ona podwyższyć świadomość społeczeństwa na temat bezpieczeństwa i aktywności osób starszych. Do tej kampanii dołączyła Telewizja Polska i Poczta Polska. W całym kraju organizowane są spotkania z seniorami na które zapraszani są przedstawiciele policji, gdzie osoby starsze informowane są o zagrożeniach czyhających na seniorów. Takie spotkanie informacyjne odbyło się m.in. na osiedlu Bacieczki w Białymstoku w marcu tego roku.

28 czerwca 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się konferencja “Bezpieczny Senior i Aktywny Senior – Działania na Rzecz Seniorów w Województwie Podlaskim”. Swoje wystąpienia zapowiedziały między innymi Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu w MRPiPS, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski a także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Telewizji Polskiej,  ZUS, i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Polacy, podobnie jak mieszkańcy całej Europy żyją coraz dłużej. Ważne jest aby to dłuższe życie seniorów miało odpowiednią jakość, Służą temu wieloletnie programy realizowane przez MRPiPS.

 

                                                                                                                      Krystyna Cylwik

Podlaska Redakcja Seniora Białystok