Seniorzy, którzy w przeszłości jako rodzice, wychowywali co najmniej troje dzieci mają możliwość skorzystania z uprawnień, jakie daje Karta Dużej Rodziny.  Reguluje to ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Rodzina wielopokoleniowa, fot. pixabay.com

Co to jest Karta Dużej Rodziny? To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego  korzystania w branży spożywczej, paliwowej, bankowej i rekreacyjnej. KDR wspiera budżet rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania KDR przysługuje wszystkim rodzicom i ich małżonkom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodziców-seniorów, których dzieci są już dorosłe W rozumieniu tych przepisów rodzic to także osoba, która sprawowała pieczę zastępczą lub prowadziła rodzinny dom dziecka.

Prawo do KDR przysługuje też dzieciom do 18 roku życia, do 25 roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bez względu na dochody.

Prawo do jej posiadania przysługuje członkowi takiej rodziny, która: jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie i mieszkającą  na terenie naszego kraju, jest cudzoziemcem mieszkającym na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Aby otrzymać KDR należy złożyć wniosek w gminie zamieszkania osoby zainteresowanej w formie pisemnej lub elektronicznej. Wydanie jest bezpłatne, płacimy jedynie za duplikat.

Rodzina, fot. pixabay.com

Na jaki czas można  otrzymać  Kartę Dużej Rodziny?

  •  rodzice otrzymują kartę na całe życie, 
  • dzieci do chwili ukończenia 18 roku życia, 
  • dzieci, które nadal uczą  się  i studiują do zakończenia nauki,
  • dzieci z niepełnosprawnością na czas obowiązującego orzeczenia.
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub przebywających w rodzinnym domu dziecka mogą korzystać z uprawnień KDR do chwili ukończenia 18 roku życia,
  • cudzoziemcom na czas zezwolenia na pobyt w Polsce.

Co to w praktyce oznacza dla rodziców-seniorów? 

Kupując artykuły w podmiotach, które są partnerami KDR, posiadacze takiej karty mogą zaoszczędzić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent ceny takiego produktu. W  budżecie seniora, niejednokrotnie skromnym każda zaoszczędzona złotówka ma niebagatelne znaczenie. Wykaz partnerów KDR można otrzymać przy odbiorze karty lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

źródło: mrips.pl

opr. Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok