15 grudnia 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach Podlaskich Dni Seniora, zorganizował wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców naszego regionu.

 

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy i profilaktyki udaru mózgu, a także pokazanie aktywności społecznej osób starszych i ich potencjału w tworzeniu polityki senioralnej.

Wykład na temat skali zachorowań na udar mózgu i kampanii społecznej “Pokaż dziadkom”wygłosiła dr hab. n. med. Alina Kułakowska, konsultant d/s neurologii w województwie podlaskim. Natomiast o roli profilaktyki mówił dr hab. n. med. Jan Kochanowicz, Kierownik  Kliniki Neurologii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Udar mózgu to zaburzenie neurologiczne, będące skutkiem nagłego odcięcia dopływu krwi do mózgu. Co 8 minut ktoś doznaje udaru. Najbardziej dotknięci udarem są osoby ponad sześćdziesięciopięcioletni.

Bardzo ważną rzeczą jest rozpoznanie udaru. Określa się go jako akronim słowa CZAS.

C – cięższa noga lub ręka

Z – zaburzenia widzenia

A – asymetria twarzy

S – spowolniona mowa

W razie wystąpienia tych objawów, natychmiast wzywamy karetkę pogotowia. Drugą ważną rzeczą jest czas, ponieważ leczenie trzeba podjąć w ciągu 4,5 godz.( szerzej o  udarze pisaliśmy tutaj)

Zdrowie jest stanem fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Zdrowie jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim.

Podstawową przyczyną występowania udarów mózgu są: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, cukrzyca, gospodarka lipidowa (podwyższony cholesterol) i dieta. Dlatego ważna jest tutaj profilaktyka.W naszym regionie świadomość o tym problemie jest zła, niewystarczająca.

Aby bardziej upowszechnić wiedzę na temat udarów, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologicznej zrealizowało kampanię społeczną”Pokaż dziadkom”

Nakręcono film o wiedzy udaru mózgu. Można go obejrzeć tutaj.Ponadto w ramach tego projektu organizowano akcje w galeriach handlowych, przedszkolach, przychodniach. Angażowali do tej akcji znanych celebrytów. Projekt zorganizowano bez żadnych nakładów pieniężnych.

Dobre zdrowie zależy, przede wszystkim od stylu życia, a więc nie unikajmy ruchu, ćwiczeń fizycznych, właściwie się odżywiajmy. Na nasze zdrowie wpływa także środowisko społeczne, czynniki genetyczne i opieka ze strony służby zdrowia.

Ważną rolę w naszym życiu odgrywa aktywność społeczna ludzi starszych.Taki przykład aktywności przedstawiła Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Zaprezentowała projekt “Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany”. Jest to nasz portal internetowy, gdzie piszemy artykuły między innymi na temat: polityki senioralnej, wydarzeń kulturalnych w Białymstoku i regionie oraz zdrowia. 

O prawidłowym pomiarze ciśnienia i jego znaczeniu w profilaktyce udarowej opowiedziała przedstawicielka Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Alina Pyłkowska.

Bardzo ważną czynnością w naszym życiu, zwłaszcza w podeszłym wieku jest systematyczne mierzenie ciśnienia tętniczego,stale o tej samej godzinie i zapisywanie tych wartości w dzienniczku.

Musimy pamiętać, że ciśnienie tętnicze dzielimy na dwa rodzaje: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Ciśnienie skurczowe powstaje na skutek zamknięcia zastawek przedsionkowo-komorowych w sercu, następnie w komorze serca wzrasta ciśnienie, następuje skurcz. Zastawki aorty i tętnicy płucnej otwierają się i krew zostaje wyrzucona do obiegu krwi. O ciśnieniu rozkurczowym mówimy wówczas, kiedy komory zostają wypełnione krwią w dwóch fazach. Pierwsza szybka a druga powolna. Po zakończeniu obydwu faz następuje skurcz przedsionka sercowego. W czasie skurczu, serce wtłacza krew – jest to ciśnienie tętnicze skurczowe. Podczas rozkurczu serca ciśnienie osiąga wartości najniższe i nazywa się ciśnieniem tętniczym rozkurczowym.

Kontrolujmy wyniki pomiaru ciśnienia, bo kiedy ciśnienie skurczowe jest wyższe niż 140 mmHg a rozkurczowe wyższe niż 90 mmHg, powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Na zakończenie konferencji Zarządzeniem nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku powołano Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego na I kadencję.

Po wręczeniu nominacji członkom Rady Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński pogratulował członkom Rady i podziękował za włączanie się w działalność szeroko pojętej polityki senioralnej w miastach i wsiach. Złożył także podziękowania lokalnym władzom samorządowym za wspieranie tej działalności. W skład nowej Rady weszły osoby znane w naszym województwie, które działają w instytucjach i organizacjach senioralnych. Zapewnił, że Urząd Marszałkowski będzie koordynował i pomagał rozwijać działania związane z polityką senioralną, bo ta praca jest wszystkim potrzebna, bez względu na wiek.

 

Lija Póljanowska i Teresa Rafałowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok