Zakończyły się trwające od 10 do 23 maja 2021 roku konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Podpisywanie dokumentów leżących na stole

Pierwsza Rada Seniorów zakończyła swoją kadencję 18 stycznia 2021 roku. Od tego momentu próżno szukać w mediach lokalnych informacji o powołaniu nowej. Brak rady seniorów w 300-tysięcznej stolicy województwa oznacza brak głosów konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych w decyzjach i działaniach podejmowanych przez magistrat na rzecz najstarszych obywateli naszego miasta.

Aby zmienić istniejący stan Miasto Białystok przedstawiło do konsultacji społecznych projekt uchwały powołującą kolejną Radę Seniorów i nadania jej Statutu. Do konsultacji zachęcał i zapraszał Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o postanowienia uchwały LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (…) Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 282/2010 poz. 3597.

Adresatami i uczestnikami konsultacji były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) prowadzące działalność statutową na terenie miasta Białegostoku.

Projekt uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został podany do publicznej wiadomości poprzez:

 • opublikowanie na portalach miejskich www.bialystok.pl oraz na www.cas.bialystok.pl,
 • zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
 • rozesłanie pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Zebrane opinie organizacji pozarządowych były przekazane w formie pisemnej za pośrednictwem ankiety konsultacyjnej składanej w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 lub skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.bialystok.pl.

Jednostką organizacyjną urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych było Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3. Uczestnicy konsultacji przekazali opinie, które pozwolą na udoskonalenie zapisów. Projekty z uwzględnionymi poprawkami zostaną przedłożone Radzie Miasta na czerwcowej sesji Rady.

W konsultacjach społecznych udział wzięły: 

 • Stowarzyszenie Szukamy Polski, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
 • Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy, 
 • Stowarzyszenie Akademia Plus 50, Stowarzyszenie Polska 2050,
  Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA,
  Stowarzyszenie MY DLA INNYCH, 
 • Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, 
 • Fundacja DOM, 
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
 • Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku, 
 • Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na terenie województwa podlaskiego istnieje 15 rad seniorów: 8 gminnych, 6 miejskich i rada przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Miejmy nadzieję, że po konsultacjach społecznych powstanie kolejna, w Białymstoku. Czy będzie miała większy realny wpływ na kształtowanie polityki senioralnej w Białymstoku, niż ta pierwszej kadencji? Zobaczymy.

foto: pixabay

Opracowanie: Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok