Łomżyńska Rada Seniorów była partnerem merytorycznym II Łomżyńskiego Forum Seniora, które odbyło się dnia 18 września 2020 roku w Jędrusiowej Dolinie w Piątnicy.

Uczestnicy Forum

Wśród uczestników Forum byli przedstawiciele samorządów oraz środowisk senioralnych
z Łomży i byłego województwa łomżyńskiego, prowadzący warsztaty w ramach Szkoły Liderów Seniora i przedstawicielki Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Gośćmi Forum byli Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Lidia Ułanowska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. W swoich wystąpieniach podkreślali aktywność i zaangażowanie seniorów w życie społeczne miasta i regionu. Seniorzy w swoich działaniach mogą liczyć na wsparcie organizacyjne i finansowe ze środków EFS i innych środków strukturalnych będących w dyspozycji Województwa Podlaskiego, a także w ramach nowego programu „Aktywni Plus”, który Ministerstwo wdroży
w miejsce Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014 – 2020.

W trakcie Forum nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia Szkoły Liderów Seniora oraz statuetek „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Maryna z Klubu Seniora przy MOPS w Łomży prowadzony przez Danutę Waśko, który zaprezentował pieśni kurpiowskie. Zbigniew Brzeziński z Dziennego Domu Senior+ wystąpił z repertuarem piosenek rozrywkowych. Refleksje na temat upływu czasu, zmian we współczesnym świecie, starości przedstawił Stanisław Kaseja, Wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów.

wręczanie certyfikatów

W części wykładowej była mowa o projekcie Złota Rączka dla Seniora, który funkcjonuje
w Łomży od września jako Fachowiec dla Seniora, o Gazecie Seniora SREBRNI redagowanej przez seniorów, treningu umiejętności liderskich, treningu motywacyjnym i bezpieczeństwie seniorów.

Udział seniorów w Forum był możliwy po pierwsze – dzięki organizatorom, partnerom, sponsorom, instytucjom patronującym wydarzeniu, po drugie – dzięki samym seniorom, ich aktywności, chęci włączania się w działania organizacji, instytucji, samorządu.

Grażyna Czajkowska, Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów w swoim wystąpieniu podkreśliła, że „środowisko osób starszych dysponuje ogromnym potencjałem – umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i życiowym oraz chyba tym co najważniejsze – czasem. A czas ten seniorzy chcą spędzać aktywnie. Nie jest to tylko aktywność fizyczna, aktywność w swoim środowisku, w rodzinie, ale też aktywność obywatelska, włączanie się w procesy decyzyjne, w kształtowanie polityk publicznych. Stąd udział np. w działalności Łomżyńskiej Rady Seniorów, Radzie Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy KPRM, Obywatelskim Parlamencie Seniorów, udział w tworzeniu dokumentów strategicznych, udział w konsultacjach, udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Łomży i in.

Aby jednak ten udział był efektywny, seniorzy muszą posiadać dużą wiedzę nie tylko
w obszarach związanych ze środowiskiem osób starszych, ale też w zakresie spraw społecznych, zdrowia, kultury, gospodarki, ekonomii, legislacji i in. Muszą nadążać za postępem, rozwojem nowoczesnych technologii, za szybkimi zmianami we współczesnym świecie. Muszą wiedzieć na co mogą mieć wpływ, w jakim zakresie, jakie narzędzia wykorzystywać. Wiedzę poszerzają
i zdobywają uczestnicząc w warsztatach, seminariach, konferencjach, szkoleniach, forach, kongresach oraz wymieniając doświadczenia ze środowiskami senioralnymi w kraju, przenosząc dobre praktyki na lokalny grunt.

Działania seniorów nie są skierowane wyłącznie do osób starszych. Bardzo często są to działania międzypokoleniowe, z udziałem dzieci i wnuków. Realizując i włączając się w takie przedsięwzięcia nie myślą krótkofalowo, nie rozwiązują tylko bieżących problemów, ale szukają rozwiązań długofalowych, systemowych, które dobrze wypracowane posłużą kolejnym pokoleniom. 

Seniorzy łomżyńscy doceniają wsparcie ze strony władz Miasta, Pana Prezydenta, który wsłuchuje się w głos seniorów, jest otwarty na zgłaszane problemy oraz pomoc w realizacji postulatów. Dzięki merytorycznej współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami życie seniorów w Łomży staje się łatwiejsze. A nie jest to mała grupa, bo 15 800 osób (Bank Danych Lokalnych GUS 31.12.2019 r.).”.

Grupa inicjatywna, która wyłoniła się w trakcie Forum wypracowała dokument – apel do władz Miasta Łomża, w którym w imieniu wszystkich uczestników zwróciła się z prośbą o:

  1. Zainicjowanie, przyjęcie i wdrożenie dokumentu polityki senioralnej, która w dalszej kolejności umożliwi ubieganie się o zewnętrzne finansowanie działań na rzecz seniorów.
  2. Podjęcie dialogu z przedstawicielami organizacji i instytucji, aby stworzyć miejsce aktywności lokalnej, otwarte na inicjatywy społeczne wszystkich środowisk w Łomży, w tym: instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolontariuszy, w szczególności działających na rzecz seniorów.

Pod apelem podpisało się blisko 160 osób biorących udział w Forum.

__APEL DO WŁADZ MIASTA ŁOMŻA

II Łomżyńskie Forum Seniora, zorganizowane było przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Współorganizatorem była Łomżyńska Rada Seniorów, Stowarzyszenie Da Się oraz Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Powiat Łomżyński, Gmina Łomża oraz Telewizja Narew.

fot .Piotr Barbachowski
Grażyna Czajkowska, Narew

 

Grażyna Czajkowska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża