Po długiej przerwie związanej z pandemią, po raz pierwszy w tym roku, spotkali się w realu członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów. Posiedzenie Rady z udziałem Andrzeja Stypułkowskiego zastępcy Prezydenta Miasta Łomża  odbyło się 21 czerwca 2021 roku w Domku Pastora. W trakcie obrad podsumowano działania Rady i placówek senioralnych w czasie pandemii oraz zaplanowano działania na dalszą część roku.

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów

Członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów (ŁRS) zaprezentowali się po raz pierwszy w koszulkach z logo Rady i Miasta Łomża. W tle sali stał rollup Rady, a przewodnicząca Grażyna Czajkowska rozdała członkom notesy opatrzne logo Rady, wizytówki oraz torby. Materiały wizualizujące Radę zostały zakupione w ramach projektu Stowarzyszenia Szukamy Polski z Białegostoku „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”.

Co było?

Ograniczenia w organizacji posiedzeń spowodowały, że członkowie Rady kontaktowali się telefonicznie lub spotykali się w mniejszych grupkach, uaktywnili się też w Internecie. Aby wszyscy mieli wiedzę o aktywności Rady, przewodnicząca Grażyna Czajkowska przedstawiła zebranym działania i inicjatywy podejmowane w okresie pandemii.

Najważniejsze aktywności członków Rady to m.in.: udział w spotkaniach, warsztatach, Podlaskim Kongresie Rad Seniorów, Forach Podlaskich Rad Seniorów, Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów poświęconym rozwojowi rad seniorów w Polsce, w VI sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów poświęconej sytuacji osób starszych w Polsce, w pracach zespołu do spraw przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, akcji maseczkowej, w tworzeniu projektu dokumentu dotyczącego rozwoju lokalnego Łomży (w celu pozyskania przez Miasto środków finansowych z funduszy norweskich), udział w działaniach zmierzających do zmiany Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w zakresie dotyczącym rad seniorów, nawiązanie współpracy z łomżyńskimi uczelniami i radami społecznymi oraz udział w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Kierowniczki Klubu Seniora i Dziennego Domu Pobytu poinformowały o funkcjonowaniu placówek w okresie pandemii oraz o wsparciu udzielanym w tym czasie seniorom.

Efektem udziału w kilku projektach jest m.in. Gazeta Seniora SREBRNI (wkładka do Tygodnika Narew), materiały wizualizujące Radę, fachowiec dla seniorów i osób z niepełnosprawnością, wizytówka Rady (dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Je9lu6JeD10&t=9s) oraz informacje o Radzie zamieszczone w publikacjach „Poradnik dla rad seniorów województwa podlaskiego. Pytania i odpowiedzi”, „Rozwój Ekonomii Społecznej i Solidarnej”. Członkowie Rady współpracują także z redakcją (portalem internetowym) podlaskisenior.pl.

Co będzie?

Grażyna Czajkowska przedstawiła plany Łomżyńskiej Rady Seniorów na ten rok, w tym m.in.:

 • wydanie niezbędnika osoby starszej i z niepełnosprawnością – z Urzędem Miejskim w Łomży,
 • organizacja Seniorady – z Urzędem Miejskim w Łomży,
 • udział przedstawicieli ŁRS w tworzeniu projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do 2030 roku oraz Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022 – 2030,
 • udział przedstawicieli ŁRS w Kongresie Podlaskich Rad Seniorów 7 i 8 września 2021 r. w Supraślu,
 • udział w pracach i sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
 • udział w pracach Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów,
 • kontynuowanie dziennikarstwa obywatelskiego przez członków Rady Seniorów w tym włączenie się ŁRS w tworzenie miejskiej gazety poświęconej osobom starszym, ew. wkładki do miesięcznika My z Łomży,
 • monitorowanie procesu legislacyjnego zmierzającego do zmiany Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w zakresie dotyczącym rad seniorów,
 • włączenie się do prac środowisk senioralnych w prace nad zmianą Ustawy o osobach starszych w kontekście kształtu i późniejszego wykorzystania sporządzanej każdego roku informacji o osobach starszych,
 • udział w konsultacjach Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030 w obszarze dotyczącym polityki senioralnej,
 • współpraca ze środowiskiem łomżyńskich seniorów w kierunku utworzenia w Łomży poradni geriatrycznej i oddziału geriatrycznego,
 • udział członków Rady w działaniach organizacji pozarządowych.
Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów

Członkowie ŁRS dyskutowali też o możliwościach tworzenia senioralnych klubów dzielnicowych (osiedlowych) lub klubów babci, dziadka i wnuczka, w których byłby kącik dla dzieci, a dziadkowie i babcie w czasie zabawy wnucząt, mogliby spotkać się ze sobą i też aktywnie spędzać czas.

Ponadto Przewodnicząca zaproponowała, by polityka senioralna była jednym z obszarów Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Łomża na lata 2022 – 2030 oraz wyraziła chęć udziału ŁRS w pracach nad tworzeniem tej strategii.

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów

Przedstawiła pomysł, by sprawozdania z działalności Łomżyńskiej Rady Seniorów mogły być corocznie punktem posiedzeń komisji/sesji Rady Miejskiej Łomży, aby radni mogli zapoznać się z pracą Łomżyńskiej Rady Seniorów. Zachęcała uczestników posiedzenia do zaangażowania się w kampanię Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022.

Członkowie Rady wyrazili też swoje oczekiwania związane z utworzeniem w strukturze Urzędu Miejskiego stanowiska pełnomocnika ds. osób starszych, otrzymaniem lokalu biurowego z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Rady oraz włączaniem Rady do udziału w ważnych uroczystościach miejskich.

 

Aktualności z Ratusza

Grażyna Czajkowska z Zastępcą Prezydenta Miasta Łomży Andrzejem Stypułkowskim

Uczestniczący w posiedzeniu Zastępca Prezydenta Andrzej Stypułkowski włączał się do dyskusji oraz odpowiadał na liczne pytania członków Rady. Wyraził otwartość na realizację pomysłów w nowej perspektywie finansowej. Będzie to zależało od potrzeb i aktywności samych seniorów oraz od możliwości finansowych Miasta. Poinformował członków ŁRS o planowanym remoncie i adaptacji na potrzeby Klubu Seniora dwóch budynków przy ul. Nowogrodzkiej (wcześniej użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), tuż przy Parku Jakuba Wagi.

– Przenosząc Klub z ul. Mickiewicza kierujemy się bezpieczeństwem seniorów, chcemy zapewnić Państwu odpowiednie warunki – mówił Zastępca Prezydenta. Wyraził otwartość na potrzeby osób starszych oraz nadzieję, że budynki zostaną przekazane seniorom już jesienią.

Na zakończenie posiedzenia członkom Łomżyńskiej Rady Seniorów w koszulkach z logo ŁRS i Miasta Łomża wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów na tle panoramy Piątnicy

Grażyna Czajkowska

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

 

Fot. Kamil Brzostowski