Od 1 stycznia 2019 r. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości.

Jest to oferta skierowana między innymi do tych, którzy w 2018 r. prowadzili taką działalność przez co najmniej 60 dni.

Pozostałe warunki jakie należy spełnić to:

  • działalność gospodarcza powinna być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały 2018 r., nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 r., tj. kwoty 63.000 zł (2.100 zł x 30).

 Z „małego ZUS-u” nie będą mogą skorzystać osoby, które w 2018 r.:

  • prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, a więc podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
  • rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;
  • podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);
  • korzystały z „preferencyjnych składek” na podstawie innych szczególnych przepisów;
  • wykonywały lub wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego jako pracownik w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym.

 Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS-u”, ponieważ warunkiem opłacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg , np.: ”ulgi na start” lub innych preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy.

Jeśli chcemy skorzystać z proponowanej ulgi musimy złożyć w ZUS dokumenty, w terminie 7 dni liczonymi od: 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.;

  • pierwszego dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności gospodarczej;
  • pierwszego dnia, w którym będziemy spełniać warunki do korzystania z „małego ZUS-u” (np. skończyliśmy korzystać z „preferencyjnych składek”).

 Jednocześnie przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne czyli „małego ZUS-u” lub korzystający z innych ulg, powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy, zasiłek opiekuńczy.

 Opracowano na podstawie „Informacji prasowej” Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS woj. podlaskiego – Katarzyny Krupickiej z dnia 28.12.2018 i 3.01.2019.

 fot. Maria Beręsewicz

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok