Do 18 lutego w Muzeum Ikon w Supraślu, można oglądać wystawę „Miłosierdzie, Eleos, Rachamim”. Ekspozycja prezentuje prace powstałe podczas drugiego polsko-ukraińskiego pleneru w Łuczanowicach.

Ikony zawieszone na ścianie – prace artystów

Spojrzenie chrześcijańskiego Wschodu na obrazowanie zagadnień teologicznych jest drogą, prowadzącą do sedna tajemnic Bożych objawień. Obraz zawiera niekiedy więcej, niż są w stanie wyrazić słowa. Środki wyrazu i intuicja ikonografa czy malarza spotyka się z intuicją, wrażliwością i świadomością odbiorcy.

W tradycji Zachodniej temat Bożego Miłosierdzia postrzegany jest głównie poprzez obraz Jezusa malowany przez artystów wg wskazówek opartych na objawieniach siostry Faustyny. Jednak pojęcie miłosierdzia wyraża się w wielu tematach i wydarzeniach, czego odzwierciedleniem są przedstawione na wystawie prace. Począwszy od ikon będących zobrazowaniem Przymierzy zawartych z Bogiem, poprzez ikony będące zapowiedzią ziszczenia starotestamentowych proroctw zapowiadających przyjście Mesjasza, po zobrazowanie wielkich wydarzeń zbawczych Nowego Testamentu. O Bożym miłosierdziu zaświadcza także ikona ikon – Mandylion – chusta z wizerunkiem oblicza Zbawiciela, za sprawą którego Abgar doznał łaski uzdrowienia, przypominająca także o bliskości Chrystusa i Jego uczynkach wobec potrzebujących. Motyw Ukrzyżowania pozostaje obrazem kluczowym dla tematu Bożego miłosierdzia.

Prace powstałe oraz ukończone podczas pleneru pokazują także Matkę Jezusa jako Matkę Miłosierdzia. Wizerunki przedstawiające ten temat ukazują opiekę Matki Bożej – Pokrow – która wyraża się poprzez rozpostarty welon opieki oraz Matkę Miłosierdzia – osłaniającą ludzkość płaszczem swej ochrony. Wizerunkiem Maryi obecnym w kulcie kościoła Zachodniego i Wschodniego jest Ostrobramska Ikona Matki Bożej będąca spotkaniem dwóch tradycji. W ostrobramskim wizerunku Mater Misericordiae to „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna (…)”(Ap 12, 1-2). Postać Bogarodzicy otacza promienista aureola symbolizująca boską naturę Chrystusa – sol verus – słońce prawdziwe, która za sprawą Wcielenia obecna jest w łonie Maryi.

Eksponowane na wystawie prace starają się uchwycić istotę treści, posługując się językiem artystycznym umożliwiającym przedstawianie głębi treści w syntezie obrazu-znaku. Spotkanie artystów czerpiących z tradycji Wschodniej z artystami z kręgu Zachodniego przyniosło niekiedy próby poszukiwania form obrazowania czerpiących z obu Tradycji chrześcijańskich. Wszystko w poszukiwaniu odpowiedzi na wielowymiarowy temat, jakim pozostaje miłosierdzie, eleos, rahamim…„

Współorganizatorzy:
Fundacja Dobry Grunt, KIK -Klub Inteligencji Katolickiej

źródło i fot.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok