Projekt ustawy w sprawie Centrum Zdrowia 75+, jak rozmawiać ze sobą pomimo różnic, informacja ROPS  na temat dziennej opieki podlaskich seniorów, abonamenty dla seniorów w wojewódzkich instytucjach kultury – to główne tematy posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Po raz kolejny obradowała Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Na jej zaproszenie 2 października 2019 roku wzięli  licznie udział w spotkaniu również reprezentanci rad seniorów z całego województwa podlaskiego.

 Maria Jolanta Lauryn z Suwalskiej Rady Seniorów i sekretarz Rady Podlaskiej podzieliła się refleksjami ze spotkania 10 września 2019 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, na którym reprezentowała Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Była to konferencja “Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami”. Uczestnicy spotkania w Warszawie przygotowali program działań wobec osób 75+, którym należy zapewnić oferty usług, aby jak najdłużej mogli zachować sprawność, samodzielność, a w przypadku osób niesamodzielnych godną opiekę. Taką propozycją jest tworzenie Centrów Zdrowia 75+ zamiast oddziałów geriatrycznych oraz zapewnić opiekę ambulatoryjną. Obok tych działań celem Programu Zdrowie 75+ jest podniesienie świadomości społecznej poszanowania godności osób z chorobami wieku starczego.

Bożena Bednarek, redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl  poprowadziła warsztaty “Jak rozmawiać ze sobą mimo różnic”. Mówiła, jak ważna jest dyscyplina wypowiedzi i przekazywanie informacji tylko na temat. Czy czujemy się właścicielami swojej opinii i walczymy o nią, czy też warto przyznać rację przeciwnikom w dyskusji. Należy przekazywać opinię tylko we własnym imieniu a nie ogółu. Mówiła też o tym, jak rozpoznać  manipulację i jak odróżniać fakty od opinii. Przekazała zebranym podstawową wiedzę o debacie oxfordzkiej. Gorąca dyskusja pokazała, jak potrzebne są takie warsztaty. 

Beata Zadykowicz pełnomocnik marszałka województwa podlaskiego d/s seniorów, przekazała dobre wiadomości o stanie prac nad Podlaską Kartą Seniora, do której pozyskano już pierwszych partnerów.

Informację na temat dziennej opieki/usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych w województwie podlaskim przygotował  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wynika z niej, że w 2018 roku na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało 147 klubów i innych miejsc dla seniorów. Są 4 Dzienne Domy Senior+  i 14 kluby Senior+ prowadzone przez gminy. Usługi opiekuńcze dla osób 60+ w województwie podlaskim realizują 74 gminy. Seniorzy z 44 gmin pozostają bez takiej opieki.

W końcu 2018 roku w województwie podlaskim było 287,1 tys. osób, to osoby w wieku 60+ a do 2050 roku wzrośnie do 423,5 tys. 

Dane wskazują, że stworzenie godnych warunków starzenia się naszego społeczeństwa są ważnym zadaniem  naszego rządu. i samorządów. 

(foto: Teresa Wysocka-Kluczny)

                                                                                             Krystyna Cylwik

                                                                     Podlaska Redakcja Seniora  Białystok