1 kwietnia  2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest to badanie prowadzone raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny.

plakat

 

Jak mówi ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 obowiązek realizacji spisów powszechnych spoczywa na Prezesie GUS. Określa też zasady, organizację i tryb prowadzenia badań statystycznych oraz wskazuje, że udział w spisie jest obowiązkowy.

Spis będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkałych pomieszczeniach niebędącymi mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie.
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast  oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali z osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Nabór na rachmistrzów spisowych został zakończony 16 lutego 2021 roku.

2 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt noweli ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Projekt został przedłożony przez Prezesa GUS. Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania to: 

  • wydłużenie czasu trwania spisu o trzy miesiące (spis powszechny będzie trwał do 30 września 2021 roku a nie jak pierwotnie do dnia 30 czerwca 2021 roku,
  • ujednolicenie stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych,
  • stworzenie ustawowych rozwiązań umożliwiających wydania nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny w mediach publicznych.
  • zmodyfikowanie albo uchylenie niektórych przepisów,
  • dostosowanie szeregu przepisów ustawy NSP do ww. zmian.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2021 roku.

Od 15 marca 2021 roku zostanie uruchomiona infolinia spisowa 22 279 99 99. Będzie ona dedykowana tym, którzy będą mieli pytania dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

źródło: spis.gov.pl   

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok