„Niesamodzielna Starość” – pod takim tytułem odbyła się 22 września 2021 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim konferencja naukowa.

Wojewoda Podlaski otwiera konferencję Niesamodzielna Starość

Organizatorzy wydarzenia: Rządowa Rada Ludnościowa, Wojewoda Podlaski, Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Białymstoku, zaprosili na spotkanie ekspertów, aby dyskutować o problemach późnej starości, gdyż konsekwencje starzenia się społeczeństwa dotyczą również Polski. 

Z prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w naszym kraju w 2050 roku udział osób 65+ w wyniesie 57 % w całej  populacji. Już teraz 1/ 4 ludności Polski przekroczyła 60 rok życia. Dlatego uczestnicy konferencji pochylili się nad problemami osób w bardzo podeszłym wieku, niesamodzielnych, często samotnych, które nie mogą już o siebie zadbać.

Przybyłych na konferencję powitał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który odczytał list minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg skierowany do obradujących.

Prof. Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej w swoim wystąpieniu podkreśliła, że odpowiedzialność za osoby starsze i niesamodzielne w sposób oczywisty ponosi państwo.

  • Co 10 lat, kiedy odbywają się spisy powszechne, organizujemy kongresy poświęcone demografii. W tym roku pochylamy się nad tematem, który jest najważniejszy. Dotyczy osób starszych, nie w wieku senioralnych ale takich, które potrzebują pomocy innych, nie są już samodzielne. Konferencję nie bez przyczyny organizujemy w Białymstoku, bo tutejszy Urząd Statystyczny prowadzi badania dotyczące powyżej 60 roku życia – podkreśliła prof. Hrynkiewicz.
  • Torba z napisem Narodowy Spis Powszechny

Statystykę dotyczącą seniorów w Polsce  i województwie podlaskim przedstawiła Ewa Kamińska-Gawryluk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Zwróciła uwagę m.in na to, że w Podlaskiem najwięcej osób 60+ mieszka w Gminie Orla, a bardzo duży odsetek takich mieszkańców jest w południowo-wschodniej części województwa, powiatach: siemiatyckim, hajnowskim i bielskim. Prognozuje się, że w 2030 roku gminą o największym udziale osób 60+ będą Dubicze Cerkiewne.

O terytorialnym zróżnicowaniu jakości życia osób w późnej starości w województwie podlaskim mówili prof. Małgorzata Halicka i dr Krzysztof Czykier z Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród czynników warunkujących poziom życia seniorów wymienili między innymi status materialny, problem zaniedbania przez rodzinę czy wdowieństwo. 

Ważnym aspektem konferencji był również  aspekt medyczny i społeczny pacjenta geriatrycznego. Prof. Barbara Bień z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zwróciła uwagę na to, że w województwie podlaskim brakuje lekarzy geriatrów i placówek geriatrycznych, więc dostęp do opieki pacjentów senioralnych. Jest bardzo utrudniony. 

Nie zabrakło również głosu samorządowców. Prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz przedstawił wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego związane z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa.

W 2021 roku w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej ruszyły nowe edycje programów Senior+ i opieka 75+. Są to programy, które mają na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym także specjalistycznych. Gminy, które do nich przystąpiły mogły uzyskać wsparcie finansowe nawet do 50% kosztów realizacji zadania. 

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Fot. Bożena Bednarek

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok