Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Janina Czyżewska, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zaprosili członków Rad Seniorów Województwa Podlaskiego na posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego II kadencji. 

posiedzenie Rady

Na spotkaniu 19 kwietnia 2023 r. obecni byli seniorzy reprezentujący Rady Seniorów, między innymi, z Białegostoku, Dąbrowy Białostockiej, Łomży i Supraśla. Spotkanie prowadziła Janina Czyżewska, która powitała zebranych i przedstawiła porządek posiedzenia. 

Białostocką Radę Seniora reprezentowali: Bożena Bednarek, Danuta Koleśnik, Grażyna Nasierowska, Michał Różycki i Wiesława Szwed. W trakcie zebrania seniorzy z Białegostoku i okolic zostali zapoznani z projektem regulaminu konkursu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Projekt regulaminu konkursu przedstawiła Milena Rogowska z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która jest jednocześnie przedstawicielem zarządu Sejmiku Województwa Podlaskiego do spraw seniorów. Wszystkim obecnym szczegółowo omówiła zasady konkursu: kto będzie beneficjentem i jak będzie należało składać wniosek. W czasie dyskusji, seniorzy zwrócili się z prośbą, by poinformować jednostki samorządowe o ogłoszonym konkursie.

W kolejnym punkcie obrad Magdalena Domejko zapoznała zebranych z Programem Teleopieki Domowej – który jest programem wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami. Program ten zakłada upowszechnianie i realizacje usług społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Oferowane w tym programie będą: usługi teleopiekuńcze, sąsiedzkie, opiekuńcze i asystenckie. Beneficjentami tego projektu będą mieszkańcy województwa podlaskiego, a finansowany będzie z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027. W realizacji tego projektu chodzi o ujednolicenie wszystkich usług w województwie podlaskim. 

Na zakończenie Milena Rogowska zaprosiła zebranych na koncert poświęcony Janowi Pawłowi II, który odbędzie się 4 maja 2023 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Kolejne punkty obrad odbyły się już w obrębie członków Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

zdjęcia z archiwum Redakcji

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok