Jeszcze tylko do 12 stycznia 2022 roku można składać oferty na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu  „Od wykluczenia do aktywizacji” – edycja 2022.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Od 6 grudnia 2021 roku można było składać oferty do tego programu. Jego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polega on na rozwoju ofert zatrudniania socjalnego tych osób. 

O dofinansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się  spółdzielnie socjalne i inne podmioty wymienione w art. 3 z 2020 roku, poz. 176, min. Centra i Kluby Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe. Będzie ono dotowane w pięciu priorytetach:

Priorytet 1. Usługi reintegracyjne.

Cel szczegółowy – zwiększenie dostępności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Priorytet 2. Ścieżki reintegracji.

Cel szczegółowy – Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Priorytet 3. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja Spółdzielni Socjalnych.

Cel szczegółowy – nawiązanie współpracy ze spółdzielniami socjalnymi oraz wsparcie procesu przystąpienia do konsorcjów.

Priorytet 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Cel szczegółowy – wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym. 

Priorytet 5. Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Cel szczegółowy – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Ministerialne wsparcie finansowe  na realizację tych zadań edycji 2022 wynosi 3 mln złotych. Na poszczególne zadania jest to:

Priorytet 1 i 2 – od 20 tysięcy  złotych  do 120 tysięcy  złotych.
Priorytet 3 – od 20 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych.
Priorytet 4 – od 20 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych.
Priorytet 5 – 50 tysięcy złotych.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to jeden z podstawowych celów polityki społecznej, formułowanych w dokumentach programowych i strategicznych MRiPS. Wskazano w nich na istotną rolę zatrudnienia socjalnego. Dzięki niej oferta reintegracyjna,  kierowana do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  może odpowiadać na ich różne potrzeby. Temu służy kolejna edycja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji” edycja 2022. 

Oferty można składać do 12 stycznia 2022 roku do godziny 16.00. Więcej na stronie zs.mrips.gov.pl

źródło: gov.pl

opracowanie  Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok