13 maja 2017 powstała w Białymstoku Grupa Inicjatywna, która postanowiła stworzyć Podlaskie Muzeum Edukacji Szkolnej w wersji wirtualnej.

W jej skład weszli:

Justyna Monika Drojewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku,

Adam Drojewski – informatyk, programista, kierownik działu w RIT S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku,

Stanisław Puchała – nauczyciel emerytowany.

Muzeum pełniłoby funkcje:

Ochronną (gromadzenie i trwała ochrona dziedzictwa edukacji szkolnej).

Edukacyjną, naukową i poznawczą (możliwość dostępu do zgromadzonych zbiorów).

Wychowawczą i kulturotwórczą (utrzymanie ciągłości historycznej państwa i narodu).

Nobilitującą zawód nauczycielski (historia tworzenia szkolnictwa powszechnego w okresie zaborów i upowszechnienie wartości oświaty).

Integrującą nauczycieli i pedagogów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych ze społeczeństwem regionu.(konferencje naukowe, sympozja, spotkania).

Popularyzującą wiedzę o oświacie i szkolnictwie wśród mieszkańców regionu (wykorzystanie nowoczesnych form przekazu).

Przewidziane działy muzeum:

Dział historyczny,

Najwybitniejsi nauczyciele-pedagodzy woj. białostockiego (Podlasia),

Najważniejsze systemy organizacyjno-prawne stosowane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych regionu podlaskiego,

Zasięg terytorialny – zmiany przestrzenne działalności edukacyjnej na Podlasiu,

Najważniejsze metody i formy stosowane w edukacji w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych regionu podlaskiego,

Baza materialna edukacji na Podlasiu,

Nowoczesność edukacji, a postęp techniczny i wynalazczość w regionie.

Grupa Inicjatywna we wstępnym okresie działalności „ bardzo liczy na pomoc zarówno specjalistów, jak i władz państwowych, samorządowych, związkowych, władz różnych wyznań, pracowników placówek muzealnych, szkół, organizacji szkolnych, młodzieżowych, uczniów i studentów, rodziców i sympatyków idei tworzenia muzeum szkoły”.

Odbyła już szereg spotkań z dyrektorami Departamentów Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego. Urzędu Wojewódzkiego, a także dyrektorami Muzeum Podlaskiego  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego.

Nawiązała współpracę z IPN, Narodowym Instytutem Audio-Wizualnym, Krajowym Komitetem Radiofonii i Telewizji, Narodowym Instytutem Muzealnictwa, Narodowym Instytutem Technologicznym, Narodowym Instytutem Wolności, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku, Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, IPN oddział w Białymstoku.

W 2018 za zgodą Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku Grupa Inicjatywna została przekształcona w Sekcję UTW i pod jego patronatem będzie dalej prowadziła swą działalność. Na stronie internetowej UTW ukazało się ogłoszenie o możliwości uczestniczenia w pracy tej sekcji. Wśród słuchaczy UTW jest spore grono emerytowanych nauczycieli, a także osób interesujących się historią dla których praca w sekcji będzie dużym wyzwaniem, ale i wielką przygodą.

Inicjatywa podjęta przez tę Sekcję jest godna naszego poparcia i pomocy, aby zbiory dotychczas zebrane przez poszczególne muzea, a także przez Szkolne Muzeum działające przy VI Liceum Ogólnokształcącym zdigitalizować i udostępnić szerszej społeczności. A przede wszystkim ocalić od zapomnienia. Pomysł ten jest ze wszech miar godny poparcia i rozpropagowania.

(foto: Maria Beręsewicz i Maria Szulga)

Maria Beręsewicz

Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok