,,Bardzo rozluźniły się znajomości, co potęguje poczucie samotności i lęk o przyszłość. Przez to stan psychiczny bardzo podupadł. Wieczny lęk i obawa o każdy następny dzień” – tak określa swój stan w czasie pandemii jedna z seniorek biorąca udział w ankiecie.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z inicjatywy programu społecznego Adamed dla seniora już po raz drugi przeprowadziła badania pt. ,,Potrzeby i zdrowie seniorów podczas pandemii COVID-19”.   26 stycznia 2022 roku,  podczas kolejnej Srebrnej Debaty KIGS zostały zaprezentowane wyniki tych badań w formie raportu. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiet internetowych i miało na celu poznanie opinii osób w wieku senioralnym na temat dostępu do opieki zdrowotnej oraz ich potrzeb w różnych dziedzinach życia

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2021 roku. Ankietowani to: 

– 19 % to mieszkańcy wsi, 

– 28,7% to mieszkańcy miast od 15 do 50 tys. mieszkańców, 

– 11,2% to mieszkańcy miast od 50 do 100 tys. mieszkańców,

– 12% to mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. mieszkańców,

– 28 % to mieszkańcy miast powyżej 500 tys.  mieszkańców. 

Ogólna liczba ankietowanych to 1009 osób po 60 roku życia. Kobiety stanowiły 68,8 % ankietowanych, 31,2 % to mężczyźni.

A oto najważniejsze wyniki tych badań.

2/3 polskich seniorów miała problemy z dostępem do opieki medycznej (szczególnie do lekarzy specjalistów).

Blisko 1/3 ankietowanych przerwała dotychczasowe leczenie z powodu pandemii.

Ponad 56 % ankietowanych seniorów wskazała dostęp do lekarza specjalisty jako najważniejszą potrzebę medyczną.

Problem dostępu do opieki medycznej w 2020 roku sygnalizowało 66 % seniorów, , w 2021 roku było to już 74,9 %. 

Według respondentów w 2021 roku najtrudniej było umówić się na wizytę podstawowej opieki zdrowotnej ( 32 %).

Blisko połowa ankietowanych seniorów odczuwa osamotnienie podczas pandemii.

30 % osób starszych nie może liczyć na pomoc otoczenia i jest zdana tylko na siebie.

70 % ankietowanych seniorów twierdzi, że pandemia ma wpływ na ich kondycję fizyczną i psychiczną. 

Co trzeci respondent nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach. Na pytanie, kto pomaga seniorom w czasie pandemii, blisko połowa twierdzi, że największe wsparcie dają im dzieci.

Pomimo pandemii,  41,7 % badanych seniorów nie zrezygnowała z bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem a tylko 11,9 % zrezygnowało z takich kontaktów. 41,2 %  korzystało z komunikatorów internetowych. 

Pandemia wymusiła na seniorach przeniesienia życia codziennego do Internetu, stąd 2/3 ankietowanych seniorów zbliżyło się do tej formy edukacji i kontaktu z ludźmi.

Do osób wykluczonych cyfrowo można docierać poprzez radio i telewizję. Ważną rolę spotkań bezpośrednich seniorów są takie miejsca jak kluby seniora.

Ze szkoleń, których najbardziej potrzebują seniorzy największym powodzeniem cieszyły się: edukacja o zdrowiu i aktywności fizycznej (ponad 60 %), oraz szkolenia komputerowe. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty artystyczne lub szkolenia z rozwoju osobistego.

Na pytanie skierowane do respondentów ,,Jak pandemia wpłynęła na jakość Pani/Pana życie?” zacytuję kilka odpowiedzi:

,,Wywróciła wszystko o 180 stopni”

,,Zamknęłam się w sobie ,,zdziczałam”

,,Mam głęboką depresję”

,,Ograniczyła dostęp do lekarzy w stopniu przekraczającym wszelkie wyobrażenie”

,,Zmieniła pogląd na starość, spowodowała przygnębienie i pesymizm”

,,Ciągła walka z ogólnie panującym strachem”

Wyniki ankiety komentuje dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów:

Badanie miało na celu poznanie opinii osób starszych odnośnie ich samopoczucia, stopnia realizacji ich potrzeb życiowych, w tym zwłaszcza związanych z ochroną zdrowia i dostępem do opieki medycznej. Wyniki badania wskazują, że pandemia ma zdecydowanie negatywny wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną seniorów. (…) Powoduje to pogarszanie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych. Wskazuje, jak ważne dla dobrostanu seniorów jest utrzymywanie relacji społecznych. Wyniki te powinny stanowić ważną wskazówkę dla wszystkich podmiotów realizujących politykę senioralną oraz dla organizacji senioralnych i wyznaczać niezbędne kierunki działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w czasie pandemii.

Źródło: strona KIGS – kigs.org.pl

Fot. pixabay.com                                     

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok