Promocja albumów: ,,Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku” Waldemara Bukowskiego i Doroty Michaluk oraz ,,Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779″ Andrzeja Buczyło i Jarosława Zawadzkiego.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 na promocję albumów ,,Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku” Waldemara Bukowskiego i Doroty Michaluk oraz ,,Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779″ Jarosława Zawadzkiego. i Jarosława Zawadzkiego.

Albumy zostały wydane w serii ,,Lokacje miast podlaskich” poświęconej edycji dokumentów, dotyczących nadania prawa miejskiego ośrodkom podlaskim i tworzenia się w nich miejskiego samorządu. Serię, która ukazuje się pod patronatem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego otwierają dwie prace: ,,Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku” autorstwa Waldemara Bukowskiego i Doroty Michaluk oraz ,,Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779″ przygotowana przez Andrzeja Buczyło i Jarosława Zawadzkiego.

dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK, członek Rady Naukowej serii ,,Lokacje miast podlaskich”:

Oba miasta leżały w województwie podlaskim, istniejącym aż do III rozbioru Rzeczypospolitej w 1795 roku, a zadaniem serii jest przypomnienie rocznicy utworzenia dawnego województwa podlaskiego w 1520 roku.
Bielsk – jedno z najstarszych ośrodków miejskich na Podlasiu, funkcjonujący już jako gród od wczesnego średniowiecza, prawo miejskie magdeburskie otrzymał w 1495 roku z rąk wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, ale już w 1430 roku wielki książkę litewski Witold ustanowił w mieście wójtostwo. Aleksander nadał prawo miejskie Łosicom na wzór Magdeburga  w 1505 roku.
Prawo miejskie określało obowiązki i powinności mieszczan wobec wielkiego księcia, do którego domeny należały obie miejscowości. Jasne określenie praw pozwalało na rozwój samorządu i gospodarki oraz większą niezależność mieszczan. Jak ważne było posiadanie przywilejów miejskich pokazują zabiegi kolejnych pokoleń mieszczan łosickich i bielskich, którzy po zmianie na tronie, aż do końca istnienia Rzeczypospolitej – zabiegali o ich potwierdzenie  przez kolejnych monarchów.

Dorota Michaluk jest profesorem w Katedrze Europy Wschodniej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Urodziła się w Białymstoku.  Specjalizuje się w historii przemian społeczno-narodowościowych w Europie Wschodniej, w  historii Białorusi i Litwy oraz w historii Podlasia. Jest autorką kilku książek, poświęconych miastom podlaskim w epoce nowożytnej: ,,Z dziejów Narwi i okolic”; ,,Mielnik stolica ziemi mielnickiej na Podlasiu”; ,,Dobra i miasteczko Narewka na tle dziejów regionu”;  pracy poświęconej własności ziemskiej na Podlasiu pt. ,,Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku” oraz obszernej monografii, dotyczącej formowania się państwowości Białorusi po I wojnie światowej: ,,Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości”. Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, publikując, wykładając oraz uczestnicząc w konferencjach i projektach. Jest członkiem-założycielem Towarzystwa Historii Dyplomacji i Studiów Międzynarodowych. Od 2012 roku zasiada w kapitule Międzynarodowego  Kongresu  Badaczy  Białorusi.  Od kilku lat współpracuje z Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, koordynując od strony naukowej konferencje poświęcone historii Europy Wschodniej.

Waldemar Bukowski jest kierownikiem Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu Instytutu Historii PAN w Krakowie. Jego specjalizacja to: mediewistyka, historia społeczna, historia osadnictwa, nauki pomocnicze historii.

Andrzej Buczyło jest pracownikiem naukowym Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza i Podlasia w Średniowieczu Instytutu Historii PAN. Jego specjalizacja to: historia Podlasia i ziemi brzeskiej w średniowieczu i nowożytności, geografia historyczna, stosunki religijne w XVI–XIX w., nauki pomocnicze historii.

Jarosław Zawadzki – absolwent Instytutu Historycznego UW, długoletni pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Kierownik Oddziału III, w którym przechowywane i opracowywane są akta prywatnej proweniencji, przede wszystkim najważniejszych rodzin magnackich i arystokratycznych Rzeczypospolitej. Interesuje się dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie nowożytnym oraz historią gospodarczą i społeczną tego okresu. Autor szeregu inwentarzy archiwalnych oraz publikacji związanych z tą tematyką.

Promocja albumów: ,,Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku” Waldemara Bukowskiego i Doroty Michaluk oraz ,,Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779″ Andrzeja Buczyło i Jarosława Zawadzkiego odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A), VI piętro.

WSTĘP WOLNY

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

opracowanie: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok