„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” – to hasło międzynarodowej konferencji w Dublinie w Irlandii, która odbyła się w dniach 25-27 lutego 2022 r.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji i zastosować się do otrzymanych i wypracowanych w trakcie konferencji zaleceń w sprawie przyszłości Europy.

  • Europejskie panele obywatelskie- to główna cecha charakterystyczna Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Organizowane są europejskie panele obywatelskie, by pozwolić obywatelom wspólnie zastanowić się nad przyszłością, jakiej chcą dla Unii Europejskiej; to cztery panele to liczące po 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących z 27 państw członkowskich.
  • Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem: pochodzenia geograficznego (narodowość oraz miejsce zamieszkania: miasto, czy wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia.
  • W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna z każdego państwa członkowskiego.
  • Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat

Każdy panel spotkał się trzy razy w okresie od września 2021 r. do lutego 2022 r.

  • Sesja 1 odbyła się w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
  • Sesja 2 została przeprowadzona online, za pośrednictwem Interactio, tj. narzędzia online umożliwiającego wielojęzyczne spotkania z tłumaczeniem symultanicznym w 24 językach. ( w sesji online również uczestniczyłam)
  • Sesja 3 odbyła się w czterech różnych państwach członkowskich: Panel 1 w Dublinie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich oraz na Zamku Dublińskim, panel 2 we Florencji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, panel 3 w Natolinie w Kolegium Europejskim i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a panel 4 zorganizowały w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Maastricht Studio Europa w Maastricht.

Uczestnicy ostatniej sesji pierwszego panelu ,w którym ja uczestniczyłam, zgromadzili się na spotkaniu w zamku w Dublinie. Były to osoby w różnym wieku, z różnych środowisk a kluczową rolę odegrali młodzi Europejczycy. Spotkanie zorganizowano już po raz trzeci, aby rozmawiać na tematy które są dla obywateli ważne. Celem sesji było przygotowanie tematów na sesję plenarną konferencji  sformułowanie zaleceń dla instytucji UE, które powinny podjąć dalsze działania. W każdej podgrupie posługiwano się czterema lub pięcioma językami, przy czym każdy obywatel mógł wypowiadać się w swoim własnym języku lub w języku. Dla każdej z podgrup wyznaczono profesjonalnego facylitatora.
Facylitator to osoba organizująca sposób pracy nad jakimś zagadnieniem. W tym przypadku wiedza jest w zespole. Podczas sesji facylitator proponował metody pracy, które pozwalały zneutralizować to, co przeszkadzało uczestnikom warsztatu w wypracowaniu rozwiązań i w realizacji wyznaczonych celów.

Kilku ekspertów obecnych na miejscu i online śledziło obrady podgrup, aby móc reagować na opiniowane fakty i pomóc w ich sprawdzaniu. Główne wnioski i cytowane przykłady poruszanych wątków to:

Wątek 1: Praca w Europie

Zalecamy wprowadzenie płacy minimalnej w celu zapewnienia podobnej jakości życia we wszystkich państwach członkowskich. Doceniamy wysiłki podejmowane w ramach dyrektywy UE COM(2020) 682 na rzecz ujednolicenia poziomu życia. Płaca minimalna musi zapewniać minimalny dochód netto, aby osiągnąć zasadniczy cel: każdy potrzebujący powinien mieć więcej pieniędzy do dyspozycji. Kwestia płacy minimalnej powinna uwzględniać następujące aspekty:

  • UE powinna zapewnić jej skuteczne wprowadzenie w życie, ponieważ obecnie nie wszystkie państwa członkowskie stosują odpowiednią ochronę pracowników.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie i śledzenie poprawy poziomu życia.
  • Płaca minimalna musi uwzględniać siłę nabywczą w różnych krajach. Konieczny jest regularny cykl przeglądu, aby dostosować płacę minimalną do zmieniających się kosztów utrzymania (np. poprzez inflację).

Zalecamy to, gdyż płaca minimalna zwiększa sprawiedliwość społeczną na rynku pracy i poprawia konkretne warunki życia pracowników we wszystkich państwach członkowskich. Jest to szczególnie ważne w kontekście szybko zmieniającego się środowiska pracy, np. dzięki cyfryzacji.

Wątek 2: Gospodarka dla przyszłości

Zalecamy zlikwidowanie systemu celowego postarzania wszystkich urządzeń elektronicznych. Zmiany powinny mieć miejsce zarówno na poziomie indywidualnym, jak i handlowym, aby zagwarantować, że będziemy mogli używać, naprawiać i aktualizować posiadany sprzęt w perspektywie długoterminowej. Zalecamy promowanie odtworzonych urządzeń. Na mocy rozporządzenia przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane do zagwarantowania prawa do naprawy, w tym aktualizacji i aktualizacji oprogramowania, oraz do recyklingu wszystkich urządzeń w perspektywie długoterminowej. Zaleca się również, aby każda firma stosowała znormalizowane złącza. Zalecamy to, ponieważ we współczesnym świecie produkty zwykle działają dwa lata. Chcemy, aby można je było używać o wiele dłużej – około 10 lat. Propozycja ta będzie miała pozytywny wpływ na zmianę klimatu i ekologię. Zmniejszy to również koszty ponoszone przez konsumentów i zmniejszy konsumpcjonizm.

Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo

Zalecamy, aby UE zobowiązała każde państwo członkowskie do określenia płacy minimalnej w powiązaniu z kosztami utrzymania w tym państwie, którą można uznać za sprawiedliwe wynagrodzenie zapewniające minimalne warunki życia powyżej granicy ubóstwa. Każde państwo członkowskie musi monitorować wspomnianą płacę minimalną. Zalecamy to, ponieważ nie jest sprawiedliwe, aby osoba pracująca nie była w stanie się utrzymać do końca miesiąca. Sprawiedliwe wynagrodzenie powinno przyczyniać się do poprawy jakości życia na poziomie społecznym. Niesprawiedliwe płace wiążą się z wysokimi kosztami dla państw (bezpieczeństwo, unikanie opodatkowania, wyższe koszty socjalne itp.).

Wątek 4: Uczenie się w Europie

Zalecamy promowanie wielojęzyczności od najmłodszych lat, np. począwszy od przedszkola. Od szkoły podstawowej należy wprowadzić obowiązek osiągnięcia poziomu C1 w drugim języku UE innym niż język ojczysty. Zalecamy to, ponieważ wielojęzyczność jest narzędziem łączącym ludzi i pomostem do innych kultur. Ułatwia ona dostęp do innych krajów i ich kultur. Wzmacnia tożsamość europejską i wymianę międzykulturową. Poznanie innych kultur w kontekście Unii Europejskiej jest ważne. W związku z tym możliwość porozumiewania się w dwóch językach na wysokim poziomie pomogłaby w stworzeniu wspólnej tożsamości europejskiej i zrozumieniu innych kultur europejskich. UE musi zapewnić ścisłą współpracę z instytucjami edukacyjnymi, aby osiągnąć pozytywne wyniki w zakresie edukacji. Ponadto potrzebne jest stworzenie specjalnego programu (np. platform cyfrowych, rozszerzonych programów Erasmus+ itp.) wyłącznie w celu promowania wielojęzyczności. Obecne szkoły europejskie mogą służyć za wzór w tym zakresie. UE powinna stworzyć więcej takich szkół i aktywnie je promować.

Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa

Zalecamy dalsze ograniczenie wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez duże firmy obsługujące dane poprzez lepsze egzekwowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i stworzenie bardziej znormalizowanych mechanizmów w całej UE oraz zapewnienie, aby przedsiębiorstwa spoza Europy prowadzące działalność w UE również przestrzegały tego rozporządzenia. Poprawa jego egzekwowania powinna obejmować jasne i krótkie wyjaśnienie warunków stosowania, aby uniknąć niejasności, zapewnienie więcej informacji na temat tego, w jaki sposób i przez kogo dane będą wykorzystywane, unikanie domyślnej zgody na ponowne wykorzystywanie i odsprzedaż danych. Wspomniana poprawa egzekwowania tego rozporządzenia powinna zapewnić trwałe usuwanie danych na wniosek obywatela. Powinna również wzmocnić egzekwowanie spójnego przestrzegania przepisów w zakresie profilowania osób w oparciu o ich aktywność w Internecie. Proponujemy dwa rodzaje sankcji: grzywna proporcjonalna do obrotów przedsiębiorstwa lub ograniczenie działalności przedsiębiorstwa.

Zalecamy to, ponieważ obecnie istnieje bardzo ograniczona przejrzystość tego, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są przetwarzane i komu są sprzedawane. Musimy jeszcze bardziej ograniczyć nadużywanie władzy przez duże firmy obsługujące dane i zadbać o to, by obywatele wyrażali świadomą zgodę na przetwarzanie danych.

W programie Konferencji przewidziane zostały również miłe elementy dla ,,ducha”, takie jak: zwiedzanie pięknego Zamku w Dublinie, prezentację tańców i muzyki irlandzkiej podczas uroczystej kolacji. Muzyka irlandzka nierozerwalnie łączy się z tańcem i śpiewem.

Był to ważny i efektowny element tego wieczoru, który zintegrował bez słów całą Europę, zostawiając piękne wspomnienia i nadzieję na kolejne tego typu spotkania.

Fotorelacja z międzynarodowej konferencji w Dublinie w Irlandii, która odbyła się w dniach 25-27 lutego 2022 r.

Fot. Genowefa Nel Obuchowicz

1/18

Genowefa Nel Obuchowicz
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl