Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 7 marca 2022 r. wręczył powołania wybranym na II kadencję członkom i członkiniom Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. 

Kobieta i mężczyzna w maseczkach stoją przy mikrofonie

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska weszła ponownie w skład czternastoosobowego zespołu, który będzie działać na rzecz środowiska senioralnego w regionie. 

Marszałek Artur Kosicki podczas spotkania podziękował za dotychczasową pracę ustępującej Radzie Seniorów. Podkreślił, że mimo trudnego czasu – pandemii i kryzysu na granicy, zostały zrealizowane wszystkie zamierzenia. Wyraził nadzieję, że nowo powołana rada także aktywnie będzie pracować, dyskutować, podejmować decyzje (nie tylko dotyczące seniorów) tak, aby województwo podlaskie rozwijało się .

Macie już doświadczenie i wiedzę, które przy tej społecznej pracy są tak cenne – mówił Marszałek.

Zaznaczył też, że cały czas zachęca podlaskie samorządy do tworzenia lokalnych rad seniorów, aby było ich jak najwięcej i głos seniorów był zauważalny i silniejszy. 

Wiem jak ważne jest, aby ten głos starszych członków naszego społeczeństwa był słyszalny – podkreślił Artur Kosicki dodając, że liczy na aktywność organizacji senioralnych, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dodał, że jest otwarty na wnioski i merytoryczne propozycje i ma nadzieję, że druga kadencja będzie równie owocna.

Grażyna Czajkowska Wiceprzewodnicząca Rady I kadencji podsumowała minione cztery lata działalności tej Rady. W tym czasie odbyło się siedem posiedzeń, dwa kongresy, dwa fora aktywności osób starszych (jedno online) oraz 14 Forów Rad Seniorów Województwa Podlaskiego (online). 

Wspomniała, iż jedno z ważniejszych posiedzeń, było to poświęcone opiece geriatrycznej nad seniorami. Podkreśliła, iż widoczny jest problem braku lekarzy geriatrów. 

Nadmieniła, że bardzo ważna jest współpraca z ogólnopolskimi organizacjami senioralnymi, znajomość lokalnych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz współpraca rad seniorów w regionie. 

W trakcie spotkań poruszano m.in. temat promocji rad seniorów i aktywności seniorów, współpracy z lokalnymi mediami (m.in. stworzenia programu dla seniorów w Radio Białystok) współpracy i komunikacji z władzami samorządowymi i instytucjami, temat opieki medycznej, wsparcia osób starszych w pandemii, oferty podlaskich instytucji skierowanej do osób starszych. Rada podjęła też dyskusję w kwestii określenia kompetencji rad seniorów i ich finansowania poprzez przyjęcie odpowiednich zapisów w ustawach samorządowych.

Grażyna Czajkowska wskazała, iż problemem jest to, że ustawie o samorządzie powiatowym i województwa nie ma zapisów dotyczących możliwości tworzenia Rad Seniorów oraz brak nadania radom seniorów kompetencji i uprawnień podobnych do tych, które uzyskały młodzieżowe rady (na wszystkich szczeblach samorządu). Zostały zatem wystosowane pisma do Marszałka Sejmu i Senatu oraz posłów, ponieważ proces legislacyjny dotyczący zmian ustaw samorządowych został zatrzymany w Sejmie.

Również lobbujemy jako Rada Seniorów przy Marszałku na rzecz zmian w ustawie o osobach starszych, ponieważ ta ustawa jest praktycznie martwa – mówiła podczas spotkania Grażyna Czajkowska.

Przypomniała, że rady podlaskie wystosowały apel do samorządów położonych w strefie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o szczególną troskę osób zamieszkałych na tych terenach poprzez poprawę usług opiekuńczych, a do wszystkich mieszkańców – apel w sprawie szczepień. Wystosowany został także list otwarty do Marszałka w sprawie utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Białymstoku.

Na tle baneru UMWP stoi 8 kobiet i czterech mężczyzn. Wszyscy w maseczkach w dłoniach trzymają skoroszyty

Działania Rady możliwe były dzięki aktywności członków i członkiń, bardzo dobrej współpracy z samorządem województwa, z podlaskim radami seniorów, ze wszystkimi osobami, organizacjami i instytucjami, dzięki którym Rada mogła realizować swoje cele. Dlatego też Jolanta Wołągiewicz Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji podziękowała wszystkim za współpracę.

W trakcie wyborów wyłoniono Prezydium Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego II Kadencji, w skład którego wchodzą: Janina Czyżewska – Przewodnicząca, Danuta Roszkowska – Wiceprzewodnicząca i Jolanta Wołągiewicz – Sekretarz. 

Zgodnie ze Statutem Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego „jest ciałem opiniująco – doradczym i konsultacyjnym, powołanym celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Do zadań Rady należy przede wszystkim wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia, zwiększenia aktywności obywatelskiej, wzmocnienia więzi międzypokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych”. Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która trwa 4 lata licząc od dnia powołania, a jej członkowie w liczbie maksymalnie 15 reprezentują osoby starsze oraz podmioty zawodowo lub społecznie zajmujące się problematyką senioralną.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Grażyna Czajkowska:
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

Podlaska Redakcji Seniora Łomża