Jakie działania powinna podjąć nowo powstała Rada Seniorów w Sokółce, czy obecne idą we właściwym kierunku, to główny temat drugiego posiedzenia rady.

Na spotkanie, które odbyło się 11 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce, zaproszeni zostali urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz eksperci –  członkowie rad seniorów działających w Podlaskiem.

Miejska Reda Seniorów w Sokółce

Czesław Sańko, przewodniczący sokólskiej rady, witając zaproszonych gości powiedział, że obecność ekspertów pozwoli na szersze spojrzenie na sprawy seniorów w kontekście całego województwa i wprowadzi do programu pracy rady opinie i  sugestie innych środowisk. „Chcemy dowiedzieć się od ekspertów, gdzie jest nasze miejsce i co możemy zrobić, aby naszym seniorom żyło się lepiej”. Liczba seniorów ciągle wzrasta. 21 % mieszkańców Sokółki to osoby 60+. Ze względu na demografię, sprawy seniorów muszą być wyraźnie artykułowane. Zapytał, co w tym zakresie robią organizacje pozarządowe i Urząd Miejski w Sokółce. Niestety, w budżecie gminy nie zarezerwowano środków na te działania.
Na terenie Sokółki i gminy działa na rzecz seniorów kilka organizacji pozarządowych. Są to między innymi Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora przy Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Sokólski Fundusz Lokalny. Ich działania to przede wszystkim aktywizacja osób starszych poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań  edukacyjno-kulturalnych, ruchy samopomocowe, szeroko rozumiany wolontariat. Środki pozyskane na te działania to wygrane projekty. Narzekano jednak na biurokrację, towarzyszącą ich rozliczaniu. „Przyznane 3 tysiące złotych  musimy rozliczać jakbyśmy dostali 3 miliony” – mówią.

Władze Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Działania sokólskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych dyktuje ustawa o pomocy społecznej. Duża ilość seniorów nie kwalifikuje się do pomocy z MOPS ze względu na kryterium dochodowe, chociaż takiej pomocy potrzebują. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w 2018 roku powstała Spółdzielnia Socjalna „Odnowa”, która świadczy seniorom usługi opiekuńcze. W tej chwili 36 środowisk otrzymało takie wsparcie.  Spółdzielnia posiada dwa samochody, dzięki czemu usługi mogą być wykonywane także w terenie. Teleopieka to nowa forma usług, skierowana do osób samotnych,  schorowanych i niesamodzielnych. Od lipca 2019 roku objęto nią dziewięćdziesięciu seniorów, którzy otrzymali opaski sygnalizujące sytuacje zagrażające ich zdrowiu i życiu.

Obecny na spotkaniu sekretarz gminy Piotr Romanowicz powiedział, że urząd będzie wspierał działania rady. Podkreślił, że seniorzy mogą zgłaszać swoje pomysły w Budżecie Obywatelskim. „Do tej pory nie poruszaliśmy wielu tematów potrzeb ludzi starszych na sesjach. Teraz, dzięki uczestnictwie w nich Rady Seniorów, ich problemy będą nam bliższe”. Reprezentujący Radę Miejską przedstawiciel komisji oświaty i kultury Michał Tochwin wyraził zadowolenie z powstania w Sokółce Rady Seniorów i zapewnił wsparcie dla działań Rady Seniorów i grup senioralnych. Poinformował, że na użytek seniorów będzie przeznaczony remontowany obecnie budynek po byłej izbie porodowej.

Krzysztof Wolfram, przewodniczący supraskiej Rady Seniorów, zaprezentował jej działania. Powiedział, że sytuacja seniorów na Podlasiu w niczym nie odbiega od tej w całej Polsce. W oficjalnych zapisach jest dużo słów i haseł, ale nikt nie mówi, skąd wziąć na to  pieniądze, bo nawet na zorganizowanie wolontariatu są one potrzebne. Wolontariat to inicjatywa oddolna, a ona jest w tym działaniu najważniejsza. To do Rady Seniorów powinny docierać informacje o ich potrzebach. Tu powinna być selekcja, co jest najważniejsze i co przekazać do urzędu, a co można załatwić we własnym zakresie. Zachęcał do zorganizowania warsztatów, dotyczących zbadania problemów i potrzeb miejscowych seniorów. Warto też skorzystać z dobrych praktyk rad już działających. Za modelową można uznać radę seniorów z Suwałk, która jako pierwsza zaczęła działać w Podlaskiem.

Seniorzy głosują

Członkowie Supraskiej Rady Seniorów spotykają się często, co 2-3 tygodnie, by być na bieżąco z potrzebami osób 60+. Ich osiągnięcia to między innymi działania edukacyjne i samopomocowe dla seniorów, organizowanie nowych klubów seniora w Supraślu, Grabówce i Ogrodniczkach. „Działanie w polityce senioralnej, to działanie we wszystkich dziedzinach życia. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami, bo działamy na rzecz swojego środowiska i to jest wolontariat rozumiany prawidłowo” – zakończył swoją wypowiedź Krzysztof Wolfram.

O konieczności zdiagnozowania potrzeb seniorów jako podstawy na początku pracy rady mówiła przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – Jolanta Wołągiewicz. Taki dokument jest drogowskazem, w jakim kierunku powinny zmierzać działania rady.
Dziękujemy za przedstawienie całej głębi problemów, z którymi zmierzają się Rady Seniorów. Będziemy poruszać się małymi krokami, ale działać konsekwentnie”  – zakończył II posiedzenie Sokólskiej Rady Seniorów jej przewodniczący.

Analizując Statut Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce czytamy między innymi, że Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji sokólskiego środowiska osób starszych oraz wzmacnia udział seniorów w życiu społeczności lokalnej. Do jej zadań należy współpraca z organami Gminy Sokółka, organizacjami i instytucjami społecznymi, a przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Nowej radzie życzymy samych sukcesów.

(fot.  Krzysztof Frejus)

 

Krystyna  Cylwik
Redakcja Podlaski Senior