Prezentacja Gminy Dąbrowa Białostocka i jej działań na rzecz seniorów i integracji wielopokoleniowej oraz współpraca Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) z radami seniorów i środowiskami osób starszych to główne tematy spotkania w Dąbrowie Białostockiej 24 kwietnia br.

Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przybyli gospodarze – członkowie Dąbrowieckiej Rady Seniorów, Artur Gajlewicz – burmistrz miasta, Łukasz Owsiejko – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Białostockiej, a także zaproszeni goście: Zdzisław Czarnecki – zastępca przewodniczącego OPS z Warszawy, Bożenna Chmielewska – przewodnicząca Podlaskiej Delegatury OPS, Jolanta Wołągiewicz – ekspertka z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) oraz członkowie Podlaskiej Delegatury OPS będący jednocześnie członkami rad seniorów z Białegostoku, Supraśla, Augustowa i Łap.

Stanisław Danilewicz, przewodniczący Dąbrowieckiej Rady Seniorów powitał uczestników i zapoznał z programem posiedzenia.

Jako pierwszy zabrał głos burmistrz Dąbrowy Białostockiej, jeden z najmłodszych burmistrzów w Polsce. Zarządza 11-tysięczną gminą, w której połowa populacji to mieszkańcy miasta.

„Jako zarządzający gminą jesteśmy zespołem młodym. Współpraca z mieszkańcami, w tym z seniorami jest bardzo dobra. W swoich działaniach stawiamy na integrację wielopokoleniową. Pozyskujemy środki na swoje działania z różnych projektów. Inwestujemy w budowę dróg i budynki administracyjne. Stajemy się – z gminy zapomnianej – miejscem, gdzie ludziom żyje się lepiej, a młodzi nie będą uciekać do większych ośrodków. Tworzymy programy wieloletnie, które doprowadzą do szybkiego rozwoju miasta i gminy. Przykładem dobrze wydanych funduszy jest rozbudowa i gruntowny remont opuszczonego budynku po starym kinie, gdzie przeniósł się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka”.

Zdzisław Czarnecki mówiąc o działaniach OPS zwrócił uwagę, że od jego powstania w 2015 roku opierają się na bazie trzech filarów skupiających seniorów. Są to rady seniorów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Mają one wpływ na konsolidacyjne działanie OPS, ale nie są panaceum na wszystkie problemy, dotyczące polskich seniorów. Powstanie rad seniorów w gminach i ich aktywność powoduje, że potrzeby osób starszych są słyszalne w Warszawie. Dążymy, aby polityka senioralna rządu spowodowała, że ludzie starsi w naszym kraju nie zostaną bez opieki u schyłku swego życia.
Mówca nawiązał do ciągle kulejącej w Polsce opieki geriatrycznej. Podkreślił, jak ważne jest pokazywanie spraw seniorów w mediach. Potrzebne jest także finansowe wsparcie działań seniorów, gdyż sama ich aktywność nie przynosi oczekiwanych efektów.

Trzej mężczyźni i kobieta siedzą przy stole. Na stole notatki i butelki z wodą do picia

Działania Dąbrowieckiej Rady Seniorów opisał po krótce jej członek Jan Sulik. Wskazał, że współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich i Klubem Seniora przynosi wymierne efekty. Inicjowane są działania na rzecz seniorów, jak również zmierzające do integracji wielopokoleniowej. Burmistrz, który jest zapraszany na każde posiedzenie, wspiera aktywność rady.
Nie ma nudy. Trzeba wyjść z domu. Zrobić coś dla gminy i dla siebie – podsumował swoje wystąpienie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Białostockiej stwierdził, że istniejąca od 2016 roku Rada Seniorów swoje działania podejmuje na zasadzie dialogu i współpracy z radą miasta. Stara się aktywizować osoby starsze i dąży do integracji pokoleń.

Jolanta Wołągiewicz z OWPRS mówiła o dziennikarstwie obywatelskim i informowaniu świata o potrzebach i problemach seniorów. Takim przykładem jest portal podlaskisenior.pl, którego redakcja składa się z dziennikarzy obywatelskich, prowadzony w całości przez seniorów. Od ośmiu lat informuje, co dzieje się w świecie seniorów na Podlasiu. Podkreśliła też rolę rady seniorów w środowiskach lokalnych, a także rolę Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, która działa bez wsparcia finansowego, a poradnictwo i spotkania odbywają się online. Dodała, że w działaniach rad na rzecz osób starszych ważna jest współpraca rad seniorów z samorządem lokalnym i wzajemne zrozumienie.

Bożenna Chmielewska przedstawiła historię powstania Podlaskiej Delegatury OPS. W poprzedniej kadencji z Podlasie reprezentowane było w Parlamencie Seniorów tylko przez trzy osoby. W tym roku, między innymi z inspiracji Jolanty Wołągiewicz (OWPRS), delegacja była na tyle liczna, że mogła zostać powołana Podlaska Delegatura OPS.

Działamy krótko, ale już nawiązaliśmy kontakt i współpracę z kilkoma radami seniorów, gdzie prezentujemy założenia pracy OPS. Niestety nasze działania utrudnia brak stałego miejsca spotkań. Pomimo to staramy się inspirować realizację polityki senioralnej na wszystkich szczeblach samorządu. Za nami spotkanie z Bohdanem Paszkowskim – wojewodą podlaskim i Arturem Kosickim – marszałkiem województwa podlaskiego. Odwiedziliśmy też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej– podkreśliła przewodnicząca.
Przedstawiła też plany delegatury na przyszłość. Należy:
– opracować katalog problemów i potrzeb, z jakimi spotykają się podlascy seniorzy,
– wzmocnić współpracę z radami seniorów i OWPRS,
– szkolić członków delegatury z zakresu obowiązującego prawa,
– nawiązać współpracę z delegaturami w kraju,
– pozyskać lokal na cykliczne spotkania,
– wypracować źródła finansowania działalności delegatury.

Spotkanie w Dąbrowie Białostockiej pokazało, jak ważna jest współpraca rad seniorów i delegatury OPS, aby wypracować wspólne działania, zwiększające udział seniorów w życiu społecznym swoich miejscowości oraz tworzeniu i realizacji polityki senioralnej nie tylko na szczeblu samorządów lokalnych ale także krajowym.
Źródło fot: Oficjalna strona  miasta i gminy Dąbrowa Białostocka.

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok