Spotkanie inicjujące współpracę Rad Seniorów z Łomży i Ostrołęki miało miejsce  12 grudnia 2019 r. w Łomży. Pierwsza część spotkania odbyła się w Domku Pastora, druga natomiast w Klubie Seniora MOPS. 

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska oraz Przewodniczący Ostrołęckiej Rady Seniorów Wiesław Kędzierski przedstawili główne cele działalności Rad  i sposoby ich realizacji. Większa część tych celów i działań jest bardzo zbliżona w obu Radach. Nasze Rady funkcjonują od 2015 roku – mają więc niezbyt długą historię, ale dość duże osiągnięcia, które były możliwe dzięki wiedzy, doświadczeniu i kreatywności członków Rad wykorzystywanych we współpracy z samorządem, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

W ramach zacieśniania współpracy zostaliśmy zaproszeni do Ostrołęki, a my już teraz zaprosiliśmy naszych gości na Senioradę i VI Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych  w 2020 roku.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazją do wymiany doświadczeń – dowiedzieliśmy się, jak funkcjonują Rady w naszych miastach, jakie mają osiągnięcia i jak radzą sobie z problemami, które są wspólne dla wszystkich (np. finansowanie działań, współpraca z samorządem, dotarcie do osób samotnych). Wiedza uzyskana „z pierwszej ręki” od innych seniorów podczas spotkania jest niezwykle przydatna w działaniach, często tak samo cenna, jak wiedza specjalistyczna przekazywana na przykład w trakcie szkoleń.

Uznaliśmy, że dzielenie się dobrymi praktykami, zebranie doświadczeń i rozwiązań naszych Rad jest niezwykle istotne dla skuteczności podejmowanych inicjatyw. Chodzi tu nie tylko o dzielenie się metodami pracy i wiedzą specjalistyczną, ale również pomysłami samych Rad, które można wcielać w życie dla polepszenia sytuacji osób starszych w naszych miastach.

Poszerzanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami, informacjami i dobrymi przykładami, mówienie o problemach i wspólnie poszukiwanie rozwiązań, nowych pomysłów i inspiracji pozwoli na efektywną realizację celów statutowych naszych Rad. Wszystko to służy wzmocnieniu Rad oraz budowaniu samodzielności i kreatywności, a także wypracowaniu pozytywnych przykładów współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Stwierdziliśmy, że w dalszej współpracy Rad będą istotne takie tematy jak np.: czerpanie
z dobrych wzorców działania innych rad seniorów, wprowadzanie nowych rozwiązań dla osób starszych, promocja aktywnych postaw wśród seniorów, lobbowanie na rzecz systemowych rozwiązań podnoszących jakość życia seniorów, rzecznictwo interesów seniorów, podejmowanie wspólnych działań, wzmacnianie komunikacji i integracji międzypokoleniowej, wzajemne wsparcie oraz wzrost roli Rad w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Na przykładzie naszych Rad widać, że sposób działania i czynniki warunkujące skuteczność
w dużym stopniu są zależne od lokalnego kontekstu, przy czym kryteria sukcesu mogą być inne
w zależności od oczekiwań i specyfiki lokalnego środowiska. Nasze działania łączy troska
o seniorów i środowisko, w którym żyjemy. Dzieli – tylko odległość. Ale ona jest łatwa do pokonania.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Łomży i Urzędu Miasta Ostrołęki.

(foto: Urząd Miasta Łomża i Ostrołęka)

 

Grażyna Czajkowska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża

 

 

 

Podlaska Redakcja Seniora Łomża