Do 15 listopada 2021 roku można zgłaszać kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów.

Rada Seniorów – plakat

Pierwsza Rada Seniorów w Białymstoku zakończyła swoją kadencję 18 stycznia 2021 roku. Brak Rady Seniorów w 300 tysięcznej stolicy województwa oznaczał w Białymstoku brak głosów konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych w decyzjach i działaniach podejmowanych przez magistrat na rzecz najstarszych obywateli naszego miasta.

Aby zmienić istniejący stan, Miasto Białystok przedstawiło do konsultacji społecznych, trwających od 10 do 23 maja 2021 roku projekt uchwały powołująca kolejną Radę Seniorów i nadania jej Statutu.

Na podstawie paragrafu 6 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XL/600/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2577), Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów.

Nabór prowadzony jest w dwóch grupach:

7 przedstawicieli osób starszych. Kandydatem mogą być osoby, które spełnią następujące warunki: 

  • ukończyły 60 rok życia’
  • są mieszkańcami Białegostoku,
  • posiadają doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka rady
  • dołączyły rekomendacje – poparcie 20 innych osób starszych (60+) z Białegostoku
  • 7 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Kandydatem mogą być osoby, które spełnią następujące warunki:
  • reprezentują uprawniony podmiot (w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku), 
  • wyraziły zgodę na kandydowanie,
  • posiadają doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka rady.

Procedurę naboru prowadzi Centrum Aktywności Społecznej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 869 6374.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie samorządów w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych. Jej podstawowym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych. Członkostwo w przyszłej Białostockiej Radzie Seniorów ma charakter społeczny (nie przysługuje wynagrodzenie). Kadencja trwa 3 lata. 

W obliczu starzenia się społeczeństwa działanie rad seniorów staje się coraz bardziej istotne. Są one coraz bardziej oczywistym łącznikiem pomiędzy samorządami a środowiskiem osób starszych, członkami rad seniorów są bowiem przedstawiciele organizacji senioralnych i działających na rzecz osób starszych, najlepiej znających sytuację i potrzeby tej grupy wiekowej w obszarze swego działania. 

W Polsce jest ponad 2800 jednostek samorządu terytorialnego, a w nieco 400 działają rady seniorów. W województwie podlaskim działa 16 rad seniorów: 8 gminnych, 7 miejskich i jedna przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Pierwszą Radą Seniorów w Podlaskiem była Suwalska Rada Seniorów. Miejmy nadzieję, że do rad seniorów działających na terenie naszego województwa dołączy niebawem ta z Białegostoku.

źródło: www.bialystok.pl

opr. Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok