Trwa nabór wniosków w ramach programu „Senior +” edycja 2021. Jeszcze tylko do 24 marca 2021 roku można składać oferty na konkurs. 

plakat ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

W trybie otwartego konkursu ofert od 26 lutego 2021 roku samorządy mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie czy wyposażenie, lub zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności. Jest to element polityki senioralnej państwa, który tworzy warunki aktywnego starzenia się poprzez wsparcie finansowe samorządów terytorialnych. Będą mogły tworzyć sieć placówek dla seniorów. Działalność Klubów „Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań wolontarystycznych na rzecz innych. Dzienny Dom „Senior +” powinien zapewnić co najmniej 8-godzinne usługi dla seniorów od poniedziałku do piątku.

Dofinansowanie realizowane jest w dwóch modułach:

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Dofinansowaniu tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Nie może być wyższy niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu Seniora.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior +”. Dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Aby wziąć udział w konkursie w ramach programu „Senior +” edycja 2021, jednostki samorządu terytorialnego powinne złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert, który jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Wiele samorządów województwa podlaskiego przez okres trwania poprzedniej edycji programu „Senior +” wykorzystało ministerialne dotacje. W tym okresie w Białymstoku, w prawie 300-tysięcznej stolicy województwa nie powstała ani jedna placówka z tego programu, chociaż potrzebę powstania takiej placówki sygnalizowały wielokrotnie środowiska seniorskie. 

źródło: senior.gov.pl

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok