Emeryci i renciści aktywni zawodowo mają prawo do rehabilitacji leczniczej ZUS.
O rehabilitację leczniczą z ZUS mogą ubiegać się emeryci, którzy są nadal aktywni zawodowo i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Z rehabilitacji mogą również skorzystać osoby przebywające na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile są zatrudnione jako pracownicy, oraz osoby, które pobierają rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.
Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie osobom ubezpieczonym w ZUS:
• pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej
• zdolności do pracy i zarobkowania
• oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym

Ludzie wykonujący ćwiczenia gimnastyczne

W ramach rehabilitacji leczniczej jako świadczenie gwarantowane (nieodpłatnie) pacjent ma zapewnioną:
• rehabilitacyjną poradę lekarską
• wizytę fizjoterapeutyczną
• zabiegi fizjoterapeutyczne
• badania diagnostyczne
• leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS. W trakcie badania i na podstawie dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ocenia czy po rehabilitacji pacjent ma szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji, ZUS może skierować pacjenta do ośrodka rehabilitacyjnego w tzw. trybie zaocznym. Wówczas badanie lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne.

Lekarz orzecznik ZUS może skierować nas na rehabilitację leczniczą także na wniosek lekarza, u którego się leczymy lub podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywamy. Skierowanie na rehabilitację leczniczą możemy również otrzymać podczas badania, kiedy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na wniosek lekarza leczącego, możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS, może odbywać się:
• w systemie ambulatoryjnym, czyli 24 dni zabiegowe bez noclegu w ośrodku rehabolitacyjnym w miejscu zamieszkania
• lub w systemie stacjonarnym, czyli 24 dniowym pobycie w sanatorium

Koszty pobytu, leczenia i dojazdu do sanatorium pokrywa ZUS. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu, który jest bezpłatny. Rehabilitacja w sanatorium ZUS trwa zazwyczaj 24 dni, lecz ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją skrócić lub wydłużyć w zależności od potrzeb danego pacjenta.

Wyjazd do sanatorium z ZUS pozwala poprawić stan zdrowia chorych na schorzenia, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Chodzi o schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządu głosu, a także choroby psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe. Z sanatorium mogą skorzystać także osoby po leczeniu nowotworu piersi.

Źródło: Informacja prasowa ZUS Oddział Białystok z 15.03.2022 r.

zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok