Białystok to miasto zrównoważonego rozwoju. Jego mieszkańcy to najważniejszy czynnik kapitału ludzkiego. Tak postrzegają stolicę Podlasia autorzy Strategii Miasta Białegostoku do 2030 roku.

plansza z napisem- Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 r.

Kolejne posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów odbyło się 9 marca 2022 roku w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3. Uczestniczyli w nim dr hab. Dorota Perło, Pełnomocnik Prezydenta Białegostoku d/s Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 i Tomasz Buczek, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim. Zaproszeni goście przybliżyli uczestnikom spotkania zapisy Strategii Miasta Białegostoku do 2030 roku. Pokazali Białystok przyszłości oraz miejsce białostockich seniorów w tej strategii.

Prace nad strategią rozpoczęły się w styczniu 2020 roku. Były to spotkania zespołów tematycznych, w których skład weszli eksperci, naukowcy i urzędnicy magistratu.  To także konferencje prasowe, konkursy, debaty i konsultacje społeczne. W wyniku tych działań powstał dokument pod tytułem Strategia Rozwoju Białegostoku do 2030 roku.  

Białystok 2030 w oczach autorów dokumentu to miasto z przyszłością,  bazujące na: 

 • silnej gospodarce opartej na idei zrównoważonego i inteligentnego rozwoju,
 • z czystą i przyjazną przestrzenią publiczną,
 • oferujące atrakcyjne miejsca pracy,
 • rozwijający się w sposób harmonijny dzięki współdziałaniu wszystkich mieszkańców i partnerskiej współpracy z otoczeniem.

W obszarze kapitału ludzkiego i społecznego będzie to miasto mieszkańców, których wyróżnia zdolność do ciągłego doskonalenia wykształcenia i kompetencji, utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. 

W obszarze gospodarczym Białystok w 2030 roku będzie miejscem z naturalnym klimatem dla rozwoju biznesu. Kreatywność mieszkańców Białegostoku będzie siłą rozwoju gospodarki, magnesem przyciągającym inwestorów.

W obszarze środowiska Białystok będzie miastem zrównoważonego rozwoju, które będzie przeciwdziałać zmniejszaniu zasobów naturalnych. Utylizacja odpadów nie osłabi  środowiska.

W obszarze zagospodarowania przestrzennego Białystok będzie posiadał przestrzeń publiczną, także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rozwiązania transportowe zostaną dostosowane do specyfiki różnych części miasta.

W obszarze Smart-City Białystok w 2030 roku będzie miejscem sprzyjającym innowacjom. Będzie nowoczesnym miastem, którego mieszkańcy będą mieli poczucie swobody i różnorodności wyboru, zarówno pod kątem możliwości zawodowych, jak również życia codziennego i rodziny.

Podsumowując, wizja Białegostoku w 2030 roku w obszarze powiązań funkcjonalnych to miasto wdrażające ideę zrównoważonego  rozwoju. Jest on oparty na partnerskiej i harmonijnej współpracy z otoczeniem funkcjonalnym w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym. 

Seniorzy w Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku

Stowarzyszenie Szukamy Polski i Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy w czasie trwania konsultacji społecznych zgłosiły swoje uwagi, dotyczące wykorzystania potencjału białostockich seniorów i podkreślenia roli Białostockiej Rady Seniorów. Zostały one uwzględnione w Strategii. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku dużo miejsca poświęca rosnącej liczbie osób starszych w naszym mieście. Obecnie konieczne jest planowanie, a następnie podejmowanie działań mających na celu dostarczenie odpowiednich usług publicznych. Wyzwaniem społecznym będzie włączenie osób starszych do czynnego życia społecznego, by chronić ich przed samotnością i bezczynnością, która niekorzystnie wpływa na stan psychiczny i fizyczny.

Wytyczono cztery kierunki działań strategii:

 1. Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych. Możliwe działania to min.:
 • akcje na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców poprzez kampanie informacyjne,
 • prowadzenie działań edukacyjnych dedykowane seniorom,
 • wsparcie finansowe sprzętu i zmniejszenie kosztu dostępu do internetu dla niektórych grup narażonych na wykluczenie cyfrowe.
 1. Opieka długoterminowa i opieka nad osobami starszymi. Możliwe działania to min.:
 • promowanie kierunków studiów związanych z geriatrią,
 • wspieranie systemu ochrony zdrowia, w tym wsparcie finansowania sprzętu specjalistycznego,
 • zwiększenie finansowania placówek służby zdrowia,
 • zwiększenie liczby miejsc w placówkach opieki długoterminowej, rozbudowanie oferty usług opiekuńczych dla osób starszych i dziennych ośrodkach wsparcia,
 • tworzenie miejsc integracji dla osób starszych,
 • poszerzenie oferty specjalistycznych usług opiekuńczych.
 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych. Możliwe działania to min.:
 • promocja działań profilaktycznych, kampanii edukacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz aktywności fizycznej skierowanej do osób starszych,
 • akcje i kampanie przełamujące stereotypy dotyczące osób starszych i systemu opieki nad osobami zależnymi,
 • działania na rzecz świadomości pracodawców na temat zatrudniania osób starszych i/lub opiekunów osób zależnych,
 • wspomaganie rozwoju kompetencji osób starszych i/lub opiekunów, edukacja ustawiczna, aktualizacja wiedzy i umiejętności,
 • rozwój systemu opieki dla osób starszych oraz opieki wytchnieniowej dla opiekunów,
 • wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowych seniorów,
 • prowadzenie działań na rzecz zwiększenia aktywności osób starszych poprzez rozwój oferty kulturalno-rekreacyjnej i inicjatywy mające na celu łączenie pokoleń.
 1. Dostępność przestrzeni dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. Możliwe działania 

    to min.:

 • diagnoza problemów występujących w miejskiej przestrzeni publicznej dotykających użytkowników ze szczególnymi potrzebami,
 • wdrożenie systemowych w zakresie dostępności przestrzeni i niwelowania barier architektonicznych,
 • planowanie infrastruktury przyjaznej osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • edukowanie wszystkich grup wiekowych i wszystkich użytkowników,
 • kampanie społeczne, tworzenie pozytywnych rozwiązań jako przykładów i ich rozpowszechnianie (projektowanie uniwersalne).

Strategia Miasta Białegostoku do 2030 roku powstała, aby odpowiedzieć na pytanie, jak docelowo będzie wyglądał Białystok w 2030 roku. To dokument, który mówi, że Białystok to miasto z przyszłością, w którym seniorzy stanowią ważny element kapitału ludzkiego miasta. 

(źródło – www.bialystok.pl – Strategia Miasta Białegostoku do 2030 roku)

zredagowała: Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok