Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Są to środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł otrzymają obywatele Ukrainy, którzy:

 1. wjechali do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.
 2. wpisani są do rejestru PESEL.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i oraz informację w tej sprawie można uzyskać w Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Białystok, ul. Klepacka 18 lub pod numerami telefonów:
85 879 77 50
85 748 98 59
85 742 29 00

Ważne:
na wizytę w MOPR można się umówić przy pomocy e-kolejki.            https://bezkolejki.eu/moprbialystok

 Uchodźcy z Ukrainy mogą dodatkowo ubiegać się o:

Świadczenia  rodzinne, takie jak:

 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:
 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia opiekuńcze  wynikające z niepełnosprawności:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony internetowej MOPR w zakładce Druki do pobrania lub w MOPR Dziale Świadczeń Rodzinnych, Białystok, ul. Klepacka 18.

Świadczenia z pomocy społecznej:

Świadczenia pieniężne, w szczególności:

zasiłek okresowy
zasiłek celowy na żywność lub posiłek
zasiłek stały
Świadczenia niepieniężne, w szczególności:
posiłek
praca socjalna
poradnictwo specjalistyczne
interwencja kryzysowa

Dodatkowo osoby uprawnione mogą skorzystać:

 • z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
 • ze świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • wsparcia psychologicznego – Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 – 85 879 79 48,   85 879 79 46,  85 879 79 47.

Obywatelom Ukrainy oraz innym cudzoziemcom informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11,  ul Biała 13/33, pod numerami telefonów: (85) 879 77 42 – 47  

Źródło: https://www.mopr.bialystok.pl/

Anna Anchimowicz
Podlaska Rada Seniorów Białystok