W Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia z 1946 roku czytamy, że zdrowie to stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka. Takie podejście określane jest pozytywną definicją zdrowia, gdyż jest ono rozumiane jako coś więcej niż jedynie brak choroby czy niepełnosprawności, jak wcześniej zwykło się je definiować. Zdrowie to zasób wieloaspektowo warunkujący codzienne funkcjonowanie człowieka. Nic więc dziwnego, że podejmuje on aktywności by o ów zasób dbać, pomnażać go lub odzyskać – jeśli doszło do jego utraty. Pojmowanie zdrowia jako dobrostanu wpisuje się również w coraz powszechniejszą dziś koncepcję prozdrowotnego stylu życia.