Seniorzy nie zawsze czytają pouczenia zawarte w decyzji wydawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co skutkuje później obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Błędy, często nieświadome, ujawniają się teraz podczas składania wniosków do ZUS o 500+ dla osób niesamodzielnych (czyli tzw. świadczenia uzupełniającego).