Co to jest i jak działa teleopieka?  Jak skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego?. Praca Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych. Dobre praktyki w usługach opiekuńczych. To tematy kolejnego posiedzenia Rady Seniorów działającej przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

[metaslider id=19588]

posiedzenie Rady- foto ze strony Wrota Podlasia

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego odbyło się 5 lutego 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Jest to kolejne spotkanie rady z przedstawicielami rad seniorów i organizacji senioralnych z naszego województwa. Przybyli też zaproszeni reprezentanci urzędów i instytucji działających na rzecz seniorów.

Obradom przewodniczyły Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady, Grażyna Czajkowska wiceprzewodnicząca i Beata Zadykowicz, pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. osób starszych. Spotkanie otworzyła i powitała uczestników spotkania Jolanta Wołągiewicz. 

Beata Zadykowicz witając zebranych podkreśliła, jak ważną rolę odgrywają rady seniorów w naszym województwie. 

“Bardzo potrzebni jesteście państwo, aby nam pomóc w działaniach na rzecz seniorów. Jak sami państwo wiecie, pan marszałek z uwagą pochyla się nad sprawami seniorów, dowiodły tego nasze osiągnięcia:  po raz pierwszy mamy na ten rok budżet” – podkreśliła.

Kilka słów zachęty do korzystania z podlaskich instytucji kultury skierowała do zebranych Agata Puchalska – dyrektor Biura Kultury UMWP.

Krzysztof Wolfram, przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu zrelacjonował posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie wraz z Grażyną Czajkowską, wiceprzewodniczącą podlaskiej rady, reprezentował rady seniorów z naszego regionu. Jak powiedział, spotkanie zdominowały trzy ważne tematy: dobre praktyki samorządów skierowane do seniorów, wolontariat senioralny i trzeci temat spotkania, to przemoc wobec osób starszych (różne aspekty krzywdzenia osób starszych przez najbliższych, urzędy, otoczenie). Omawiano temat sytuacji mieszkaniowej seniorów (seniorzy “więźniowie” trzeciego i czwartego piętra w blokach mieszkalnych bez windy). Krzysztof Wolfram podkreślił, że przykładem dobrej polityki senioralnej jest pomorskie, gdzie liderem jest Gdynia. Ich działania oparte są na diagnozie potrzeb seniorów w danym środowisku. W Białymstoku takiej diagnozy nie ma. 

Jak zapewniano uczestników posiedzenia “okrągłego stołu seniorów” w maju ubiegłego roku, białostocki magistrat zlecił firmie zewnętrznej przeprowadzenie takich badań. Jak powiedziała Jolanta Wołągiewicz 25 lutego odbędzie się konferencja, na której zostanie zaprezentowany ten dokument. Bardzo głośno wybrzmiał w Warszawie temat finansowania działań na rzecz seniorów. Jest potrzeba ustawowego zapisu w sprawie budżetu samorządów na rzecz seniorów. 

“Jest taki dokument pod nazwą: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030 Bezpieczeństwo  – Uczestnictwo – Solidarność, a co roku opracowywany jest raport o sytuacji seniorów w Polsce” – uzupełniła wypowiedź Krzysztofa Wolframa Grażyna Czajkowska wiceprzewodnicząca Rady. Następne takie spotkanie Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych już w kwietniu.

O tym jak korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach usług opiekuńczych i zdrowotnych mówiła Małgorzata Kukor-Kołodko – zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Takie usługi umożliwiają seniorom niezależne życie w środowisku i zapobiegają  odizolowaniu od społeczności lokalnej.

O wsparciu działań społecznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym mówiła Agnieszka Świderska ze Stowarzyszenia BOF. Tworzy go 10 gmin: Białystok jako rdzeń, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków Zabłudów. Jednym z celów strategii ZIT BOF na lata 2014 – 2020 jest tworzenie atrakcyjnych miejsc do pracy i życia. Korzyści płynące z projektu to integracja społeczna, poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych a w szczególności usług środowiskowych i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przykładem takich działań jest projekt “Moje miejsce ARKA” zrealizowany w Supraślu.

opaska do systemu teleopieki

Agnieszka Staśkiewicz – krajowy konsultant ds. teleopieki, przedstawiła pięć powodów, dla których warto poznać ten system : czym jest teleopieka, jak działa, do kogo może być skierowana, jakie korzyści z niej wynikają i czy rzeczywiście sprawdza się w praktyce. Zaznaczyła, że głównym założeniem  jest czuwanie nad bezpieczeństwem seniora nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez cały rok. Co to znaczy dla seniora? Swoboda w funkcjonowaniu, którą zapewnia wysokiej jakości produkt medyczny (opaska), jak również zapewnienie pomocy przez wykwalifikowane służby ratowników medycznych. Użytkownik pozostaje w swoim środowisku i ma poczucie bezpieczeństwa, niezależności i otrzymania jak najszybszej pomocy. Teleopieka może być finansowana z budżetów własnych samorządów. Temat wzbudził duże zainteresowanie zebranych. Było mnóstwo pytań, bo to nowość w Podlaskiem za wyjątkiem Łomży, która jako pierwsza  i jak do tej pory jedyna w naszym województwie zdecydowała się na wprowadzenie teleopieki. 

Jak to wygląda w praktyce przedstawiły dwie przedstawicielki łomżyńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Grupa docelowa to 60 osób objętych systemem teleopieki. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i poprawienie funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Opaska do systemu teleopieki jest przeznaczona dla osób, których stan zdrowia wymaga stałego monitorowania a nie jest możliwe zapewnienie takiej opieki przez osoby najbliższe.

Spotkanie pokazało jak wiele jest jeszcze do zrobienia dla poprawy życia osób starszych, niesamodzielnych w naszym województwie a także zaprezentowała możliwości i dobre praktyki w tej dziedzinie, z których warto skorzystać.

(zdjęcia: Krystyna Cylwik i Wrota Podlasia)

 

                                                                        Krystyna  Cylwik

                                                          Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok