W Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia z 1946 roku czytamy, że zdrowie to stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka. Takie podejście określane jest pozytywną definicją zdrowia, gdyż jest ono rozumiane jako coś więcej niż jedynie brak choroby czy niepełnosprawności, jak wcześniej zwykło się je definiować.

Zdrowie to zasób wieloaspektowo warunkujący codzienne funkcjonowanie człowieka. Nic więc dziwnego, że podejmuje on aktywności by o ów zasób dbać, pomnażać go lub odzyskać – jeśli doszło do jego utraty. Pojmowanie zdrowia jako dobrostanu wpisuje się również w coraz powszechniejszą dziś koncepcję prozdrowotnego stylu życia.

idące dwie starsze osoby

Styl życia to nasze codzienne zachowania, motywowane wyznawaną hierarchią wartości czy obranymi celami. Prozdrowotny styl życia najczęściej utożsamiany jest z konkretnym sposobem odżywania, unikaniem używek, podejmowaniem aktywności fizycznej czy posiadaniem umiejętności zwalczania stresu. A zatem są to społeczne wzory zachowań związane ze zdrowiem, opierające się na wyborach z dostępnych opcji, zależnych od szans życiowych danej osoby, jej sytuacji społeczno-ekonomicznej czy też wieku. Ważną przesłanką warunkującą podejmowane decyzje jest również zasób wiedzy na temat zachowań służących zdrowiu, a dzięki intensywnie rozwijającej się medycynie, naukom o zdrowiu, dietetyce, czy psychologii wiemy dziś znacznie więcej niż kilka czy kilkadziesiąt lat temu. Cieszy również fakt, że wiedza Polaków na temat składowych prozdrowotnego stylu życia poszerza się. Wskazują na to systematycznie prowadzone sondaże opinii publicznej. Dowiadujemy się z nich m.in. że 64% Polaków uważa, że tzw. zdrowy styl życia jest w naszym kraju popularny, co wobec dziewiętnastoprocentowego poparcia tejże opinii w roku 1993 jest znaczącą zmianą. Ponadto wzrost społecznego przekonania, że dbanie o kondycję zdrowotną ma znaczenie, jest kompatybilny ze wzrostem deklaracji dotyczących troski Polaków o stan własnego zdrowia – 85% badanych określiło siebie jako osoby praktykujące zachowania służące zdrowiu (CBOS 2016).

elektrokardiogram

Posługiwanie się pozytywną definicją zdrowia i przyjęcie jej jako swojej idei zdrowia, czyli jako mego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu może być czynnikiem motywującym do poszerzania wiedzy w tym zakresie. Wielopłaszczyznowość tematyki zdrowotnej może też rodzić przeświadczenie, że informacji na ten temat nigdy dość, co wydaje się być postawą słuszną i otwartą wobec dokonań i odkryć ludzi świata nauki. Dobrą przestrzenią do wzbogacenia wiedzy w tym obszarze może być uczestnictwo o warsztacie pt. ABC zdrowego stylu życia Seniora. Warsztat to propozycja spotkań zaznajamiających jego uczestników z wiedzą na temat prozdrowotnych zachowań mających szczególne znaczenie w codzienności współczesnego seniora. Oprócz poznania ogólnych zasad zdrowego stylu życia, opracowanych m.in. przez Instytut Żywienia i Żywności, podczas warsztatów zostanie zwrócona szczególna uwaga na ich dostosowanie do specyfiki życia osób w wieku senioralnym. Warsztat będzie też przestrzenią do zaznajomienia z przydatnymi informacjami dotyczącymi m.in. roli podstawowych składników odżywczych czy zasad dbania o mikrobiotę jelit, których praktykowanie w życiu codziennym może przyczynić się do podniesienia jakości życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. 

Osobą prowadzącą warsztat jest Emilia Kramkowska, na co dzień nauczyciel akademicki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2014 ukończyła 236-godzinny kurs trenerski prowadzony przez Brando Group Sebastian Ciszewski, jak też podyplomowe studia na kierunku Psychodietetyka, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (rok akademicki 2020/2021). Autorka i realizatorka licznych szkoleń z zakresu zdrowego stylu życia adresowanych do seniorów, m.in. w ramach projektu Akademia Trzeciego Wieku, czy we współpracy ze Stowarzyszeniem Szukamy Polski. Prywatnie – miłośniczka zdrowej kuchni, rekreacyjnego kolarstwa i dobrej książki.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów, np. w ramach aktywności podejmowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, organizacje senioralne, kluby, czy rady seniorów. zapraszamy do kontaktu: emilka.kramkowska@wp.pl

zdjęcia: pixabay.com

 Podlaska Redakcja Seniora Białystok