Od 1 marca zmieniają się przepisy na podstawie,  których emeryci i renciści mogą się ubiegać o tzw. dodatek dla osób niesamodzielnych.

pięć banknotów 100 zł rozłożonych na papierowym wydawnictwie ZUS, fot. pixabay. com

Dodatek 500 plus dla niesamodzielnych mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie, zakupy, itd.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji powinna być potwierdzona:

  • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub 
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Osoby pobierające świadczenie nie muszą na nowo składać wniosku o przyznanie dodatku 500 plus. Formularz o nazwie ZUS ESUN należy złożyć tylko w przypadku, kiedy upłynął okres, na który orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wniosek należy złożyć także w sytuacji, kiedy po raz pierwszy będziemy się ubiegać o przyznanie dodatku 500 plus.

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych. Świadczenie w pełnej kwocie 500 zł będzie wypłacane również uprawnionym osobom, których łączna kwota brutto otrzymywanych emerytur, rent i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 1396,13 zł brutto.

Osoby uprawnione do dodatku, których łączny dochód miesięczny, na który składa się renta lub emerytura i np. dodatek mieszkaniowy, stały zasiłek pieniężny, wynosi więcej niż 1396,13 zł brutto, ale nie przekracza 1896,13 zł brutto, otrzymają świadczenie uzupełniające w niższej wysokości.
Kwota ta jest różnicą pomiędzy kwotą 1896,13 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń.
Na przykład, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi np. 1500 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 396,13 zł. 

Szczegółowe informacje na temat świadczenia uzupełniającego 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, oraz katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych dostępne są na stronie internetowej ZUS

Źródło: Informacja prasowa ZUS Oddział w Białymstoku z 2 marca 2022 r.

zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok