Do 31 stycznia 2024 roku można było zgłaszać kandydatów do Rady ds. Polityki Senioralnej. Spośród 173 propozycji wybrano 30 osób, liczbę maksymalną, określoną Zarządzeniem Nr 1 Ministra ds. Polityki Senioralnej z dnia 29 grudnia 2023 roku w powołania Rady ds. Polityki Senioralnej.

Kolorowe balony urodzinowe, fot. pixabay.com

W skład rady weszły osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej. Kandydatury mogły być zgłoszone przez:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek,
– administrację rządową,
– organizacje pozarządowe oraz związki oraz porozumienia tych podmiotów,
– organizacje pracodawców oraz związki zawodowe,
– uczelnie i instytucje badawcze.

W skład Rady ds. Polityki Senioralnej wyłonionej przez ministerstwo weszli eksperci z zakresu polityki senioralnej społecznicy i naukowcy, urzędnicy państwowi i samorządowi: prof. Piotr Błędowski, dr Marek Bochowicz, Wiesława Borczyk, prof, Beata Bugajska, Joanna Dolińska-Dobek, Teresa Hernik, Agnieszka Jaworska-Martycz, Krzysztof Kasprzycki, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Maciej Klimek, dr Agnieszka Labus, Beata Leszczyńska, Ewa Milewska, dr Renata Miszczuk, Małgorzata Miś, Michał Modro, Magdalena Osińska-Kurzywilk, dr Elżbieta Ostrowska, prof. Marta Podhorecka, dr Anita Richert-Kazimierska, Beata Rorant, Łukasz Salwarowski, prof. Barbara Szatur-Jaworska, dr Michał Szczegielniak, Dagmara Szymczak, Dagmara Śmiarowska, Zbigniew Tomczak, dr Paweł Wiśniewski, Przemysław Wiśniewski, Anna Wyrozębska.

Wyłoniona rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra w procesie budowania nowoczesnej, spójnej polityki senioralnej państwa. 

Do zadań Rady należy:

– opracowanie kierunków działań na rzecz osób starszych w Polsce
– inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej
– przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Rada na inauguracyjnym posiedzeniu spotka się już 1 marca 2024 roku a jej członkowie odbiorą akty powołania na dwuletnią kadencję. Rada będzie pracować pro bono.

źródło: gov.pl

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok